Vattensituationen i Gävleborgs län 2017

Vad är grundvatten?

Grundvatten är det vatten i den del av jorden eller berggrunden där hålrummen är helt vattenfyllda. Vatten finns normalt på alla nivåer i jorden och i berggrunden. Med hänsyn till vattens uppträdande kan man särskilja en övre zon, den omättade zonen eller markvattenzonen (där det även finns luft i porerna), och en nedre, den mättade zonen eller grundvattenzonen. Det mesta av vattnet i sjöar och vattendrag kommer från grundvatten. Källa: Sveriges Geologiska undersökning (SGU)

 

Låga grundvattennivåer och risk för vattenbrist

När vattenbrist uppstår påverkas bland annat dricksvattenförsörjningen, jord- och skogsbruk, industrier och turism. Vattenbristen kan också påverka förutsättningarna för växter och djur i sjöar och vattendrag.

 

Hur är läget i Gävleborgs län?

Nederbörden har sedan hösten 2015 varit mindre än normalt i Gävleborgs län i förhållande till 1961-1990 års medelvärden. Ett sådant underskott har inte setts sedan 1996 och 1976 och har lett främst till låga vattennivåer i de stora sjöarna, men även i vissa vattendrag. När det gäller grundvatten är nivåerna mycket under den normala, vilket kan innebära lokalt begränsad tillgång till vatten/dricksvatten. Stora sjöar och grundvattennivåer återhämtar sig till normala nivåer mycket långsamt och en förbättring under sommaren är därför osannolikt. Situationen är däremot mindre allvarlig i Gävleborgs län jämfört med länen som ligger i södra Sverige. Källa: SMHI

Här hittar du aktuella kartor och modellerade värden för grundvattennivåer: http://grundvatten.nu/modelgroundwater/client-sgu/index.html

Här kan du få information om aktuell grundvattennivå och nivåer för tidigare månader under våren 2017: http://www.sgu.se/grundvatten/grundvattennivaer/

 

När kan grundvattnet återgå till normala nivåer?

Även om nuläget i Gävleborgs län inte är akut kan situationen förändras beroende på långvariga perioder av för lite nederbörd. När växtsäsongen nu inletts och dagstemperaturen stiger kan situationen förvärras. Om nederbördsmängderna framöver återgår till det normala kan situationen bli bättre, men troligtvis inte förrän till höst/vinter 2017 eller våren 2018. Därför är det viktigt att du som är ansluten till kommunal vattenförsörjning eller har enskild brunn alltid använder vattnet smart och att du är uppmärksam på information från din kommun om läget och eventuella begränsningar i användningen av vatten.

Läs mer på: https://www.sgu.se/grundvatten/grundvattennivaer/laga-grundvattennivaer/

 

Hur mycket regn/nederbörd behövs det för att situationen ska förbättras?

Det beror på vilken vattenhalt marken har och vilken jordart det är. Om marken är uttorkad behövs stora nederbördsmängder för att grundvatten ska bildas. I mark som är mättad med vatten däremot, kan grundvatten bildas redan vid måttliga nederbördsmängder. Tiden på året har stor betydelse för grundvattenbildningen. Under en sommarmånad brukar det mesta av nederbörden avdunsta eller tas upp av vegetationen. Det kan då behövas dubbelt så mycket nederbörd som normalt för att det ska bildas grundvatten. Under hösten, däremot, brukar normala nederbördsmängder räcka.
Källa: Länsstyrelsen i Kalmar, Sveriges Geologiska undersökning.

 

Hur lång tid tar det från nederbörd tills att grundvattennivån höjs?

Det är svårt att säga då det beror på många faktorer som hur mycket det regnar, hur regnandet är fördelat över tiden, markens fuktighet före regnandet, geologiska förutsättningar, och topografiskt läge. Årstiden har stor betydelse eftersom merparten av grundvattenbildningen brukar ske under vår och höst. Under den varma årstiden brukar merparten av nederbörden avdunsta eller tas upp av växterna. Källa: Länsstyrelsen i Kalmar, Sveriges Geologiska undersökning.

 

Hur vet vi om vattnet håller på att ta slut?

Har du kommunalt vatten blir trycket dåligt och du bör få information från vattenleverantören om läget. Har du enskild brunn är det viktigt att mäta vattennivåerna ofta, innan det är tomt i kranen. Att grundvattnet skulle ta slut är inte särskilt sannolikt. Ett vattenverk kan tillfälligt få problem med vattentillgången beroende på liten grundvattenbildning, men även beroende på dimensioneringen av uttagsbrunnarna i kombination med grundvattenmagasinets egenskaper.
Källa: Länsstyrelsen i Kalmar, Sveriges Geologiska undersökning

 

Bevattningsförbud

Kommunerna kan meddela bevattningsförbud som innebär restriktioner i vattenanvändningen för den som har kommunalt vatten. Bevattningsförbud meddelas ofta med kort varsel, så det är viktigt att noga följa utvecklingen och vara uppmärksam på information från kommunerna.

 

Vad är länsstyrelsens roll?

I första hand ansvarar kommunerna för frågor som rör dricksvatten. Länsstyrelsen kan kopplas in vid krissituationer och har då en samordnande roll i länet.

Under försommaren har Länsstyrelsen Gävleborg skickat ut ett lägesbildsunderlag till kommunerna där de ombeds ge lämna information om hur låga grundvattennivåer kan påverka den kommunala vattenförsörjningen och om/vilka ev. åtgärder som planeras. Utöver det efterfrågas om det finns ytterligare behov av samverkan mellan länsstyrelsen, kommuner och andra aktörer. Länsstyrelsen i Gävleborg har inte fått några indikationer från kommunerna att det finns risk för att vattennivåerna i de allmänna vattentäkterna är kritiska. När det gäller den enskilda vattenförsörjningen kan situationen variera betydligt mer än för de allmänna vattentäkterna, bland annat beroende på den enskilda brunnens läge och djup.

 

Vad bör länets invånare tänka på?

Myndigheterna uppmanar alla att göra vad de kan för att spara vatten samt följa situationen noga. Det innebär också att förbereda sig för eventuell vattenbrist under sommar och höst. Den som är ansluten till kommunal vattenförsörjning bör vara uppmärksam på information från kommunen om läget och eventuella restriktioner i vattenanvändningen. Den som har enskild vattenförsörjning bör kontrollera nivån i vattentäkten och tänka igenom vilka alternativ som finns om brunnen sinar.

Branschorganisationen Svenskt Vatten har samlat information om vad de kommunala vatten- och avloppsbolagen bör tänka på vid vattenbrist. Det finns även länkar till kommuner som har gått ut med bevattningsförbud och vad invånarna bör tänka på.
Läs mer på: http://www.svensktvatten.se/fakta-om-vatten/vattenutmaningar/vattenbrist/

 

För att ge kommuner, länsstyrelser och den breda allmänheten uppdaterad och aktuell information om landets vattennivåer har SMHI och SGU tillsammans lanserat informationstjänsten "Risk för vattenbrist". Den består av kartor och information om flöden från SMHI som uppdateras veckovis, varje måndag, tillsammans med kartor och information om grundvatten från SGU, som uppdateras en gång i månaden (måndagar efter den 25:e). Nedan finns en länk till informationstjänsten.

Läs mer på: SMHI:s informationstjänst "Risk för vattenbrist"

 

Gästrike vatten tillhandahåller också en informationstjänst "Vattenrapporten" för de kommuner som är anslutna i länet (Gävle, Ockelbo och Hofors), rapporten uppdateras varje måndag. Läs mer på: http://www.gastrikevatten.se/vattenrapporten

 

LRF:s hemsida finns bra information för lantbrukare med egen brunn.

Krisinformation.se kan du följa läget och finna bra information om dricksvattenförsörjning.

Länkar

SMHI
SGU (Statens Geologiska Undersökning)
Livsmedelsverket
Ljusdals Energi (Ljusdal)
Mittsverige Vatten & Avfall (Nordanstig)
Hudiksvalls Kommun
Gästrike Vatten (Gävle, Ockelbo, Hofors)
Helsingevatten (Bollnäs, Ovanåker)
Söderhamn Nära (Söderhamn)
Sandviken Energi (Sandviken)