Värna Vårda Visa

Rapport 2012:13 Värna Vårda Visa

Gävleborgs län har en skiftande natur med bland annat skogar, kustlandskap, myrar, älvar och odlingslandskap. Att skydda och förvalta värdefull natur är till gagn för både människor och den biologiska mångfalden. Det är också en viktig del i våra internationella åtaganden för att främja en hållbar samhällsutveckling regionalt, nationellt och globalt. Av den produktiva skogsmarken återfinns idag ca 1 % i länets 2 nationalparker och 173 naturreservat.

Länsstyrelsen har tagit fram Värna Vårda Visa – ett regionalt program för skötsel och förvaltning av skyddade områden i Gävleborgs län 2012-2016. Programmet tydliggör ambitionerna med de statligt skyddade områdena i länet och är grunden för prioritering, planering och genomförande under de kommande åren. Värna Vårda Visa berör främst länsstyrelsens egen förvaltning av skyddad natur men kan även vara en vägledning för andra aktörer som förvaltar skyddade områden.

Programmet följer Naturvårdsverkets nationella Värna Vårda Visa 2005-2015 med tillägg av lokala anpassningar som länsvisa mål och åtgärder. Det nationella programmet togs fram för att tydliggöra regeringens skrivelse ”En samlad naturvårdspolitik (2001)”. I uppdateringen 2011 beaktades även propositionerna ”Hållbart skydd av naturområden (2009)” och” Framtidens friluftsliv (2010)”. 

Här kan du läsa rapport 2012:13 Värna Vårda Visa (pdf 2,8 MB)

 

 

Kontakt

Telefon: 010-225 10 00
Fax: 010-225 11 50
e-post: gavleborg@lansstyrelsen.se