Taskberget

När du åker vägen mellan Iggesund och Sörforsa så passerar du tvärs igenom Taskbergets naturreservat. Här i kulturlandskapet vid Storsjön-Långsjöns strand har det sparats ett stycke naturskog. Trots namnet är det inget högt berg man möts av utan ett mjukt böljande skogslandskap från öster ner mot sjön i väster.  

Orkidén knärot växer i Taskbergets naturreservat. Foto: Jonas LundinOm du stannar på parkeringen längs vägen får du uppleva ett naturområde med varierande miljöer och naturskogskaraktär. Om du följer den lilla skogsbilvägen förbi vägbommen ner mot sjön så stod där tidigare en hög och mycket grov granskog. Efter de två stormarna 2011 (Dagmar) och 2013 (Ivar) så har nästan samtliga granar på en yta av 2 hektar blåst omkull. Inom naturreservatet får inte träden kapas och köras bort utan de ska ligga kvar och murkna och bli mat och husrum till hotade arter. Den stora mängden död ved i området ger höga naturvärden. Tänk på att det kan vara farligt att röra sig nära och inne i trädbrötarna!  

Inom andra delar av skogen växer granarna tillsammans med grova tallar och inslaget av lövträd med bland annat grova aspar är stort. Andra spår från äldre tider är ytor som tidigare har brukats som åkermark. På grund av den varierade naturen har 42 rödlistade* och/eller signalarter* hittats. Däribland finns fågelarterna mindre hackspett, gråspett, tretåig hackspett och spillkråka.

 

 

Fakta

Läge: Ca 7 km sydväst om Hudiksvall, koordinater för entrén  X: 604969, Y:6839580
Kommun: Hudiksvall kommun
Storlek: 56 ha
Bildat: 2002
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Naturtyper: Barrskog, lövskog och myr
Service: Informationsskylt, parkering.
Så hittar du hit:
Från Iggesund: Kör väg 669 i knappt 6 km mot Ölsund, sväng norr ut mot Sörforsa och åk ytterligare en dryg kilometer fram till naturreservatet. Parkering finns på vänster sida av vägen vid vägskylt Taskbergets naturreservat. 

 

 


Zoombar karta över Taskberget

Get Microsoft Silverlight