Rossåsen

Död ved som bryts ner av vedsvampar. Foto Länsstyrelsen

Här i Rossåsens naturreservat står de 100-120 år gamla, grova granarna ganska tätt. På sikt kommer det att ske en naturlig föryngring då träd blåser omkull. I luckorna som bildas kommer yngre träd att få chansen att växa till sig och de döda träden kommer att med hjälp av andra organismer förmultna och brytas ner.

Att träd på detta sätt får växa, dö och förmultna i en naturlig process gör att skogen kan kallas för naturskog. På den döda veden i reservatet går det att hitta hotade vedsvampar såsom ostticka och blackticka.

I reservatets östra del finns ett brantare parti där det växer mycket lövträd, framförallt asp. Här finns flera gamla grova aspar. På de grova asparna finns det olika rödlistade* gelélavar  t.ex. aspgelélaven och den gryninga gelélaven.

Fakta

Läge: 15 km SV Hassela
Storlek: 11,6 ha
Bildat: 2004
Kommun: Hudiksvalls kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg

 


Kontakt

Telefon: 010-225 10 00
Fax: 010-225 11 50
e-post: gavleborg@lansstyrelsen.se

Zoombar karta över Rossåsen

Get Microsoft Silverlight