Mössbobäcken

Höstgula aspar i Mössbobäckens naturreservat. Foto: Stefan Henriksson.

Mössbobäckens naturreservat är ett asprikt skogsområde söder om Nianfors. Gamla aspar är ovanliga i dagens skogar vilket gör detta område speciellt.

Området rymmer flera olika naturtyper. Längst i väster och i de centrala delarna av reservatet växer blandskog med mycket asp. På asparna finns ett flertal mycket ovanliga svampar och lavar, till exempel kromporing, asptagging och gelélavar.

Eftersom asparna på sikt kan konkurreras ut av uppväxande granar kan det bli aktuellt att röja yngre granar i vissa delar av naturreservatet. På så sätt kan de värdefulla aspberoende arter som finns här överleva längre inom området.

Genom reservatet rinner Mössbobäcken. I området finns också gammal granskog, tallkärr och öppna kärr. Även i dessa delar finns flera ovanliga arter eftersom skogen är gammal med mycket döda träd.

Fakta

Läge: 3,5 km söder om Nianfors
Storlek: 86 ha
Bildat: 2007
Kommun: Hudiksvalls kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Naturtyper: Skog och myr
Service: Informationsskylt och parkeringsplats


Kontakt

Telefon: 010-225 10 00
Fax: 010-225 11 50
e-post: gavleborg@lansstyrelsen.se

Get Microsoft Silverlight