Lappkullen

Gammal brandpräglad tallskog i Lappkullens naturreservat. Foto: Martina Kluge.

På berget Lappkullen växer en gammal och starkt brandpåverkad tallskog. Många av tallarna är över 200 år gamla. Det finns gott om död ved, både i form av lågor* och torrakor*. I området förekommer skyddsvärda arter som reliktbock, tallticka, dvärgbägarlav och kolflarnlav.

Lappkullen ligger i en trakt där skogsbränder tidigare var vanliga, vilket har satt tydlig prägel på skogslandskapet. Många av de levande tallarna i naturreservatet har skador efter tidigare skogsbränder, s k brandljud*. På vissa av tallarna kan man se spår av upp till fyra bränder. Den senaste branden inträffade på 1970-talet.

I området finns flera arter som är beroende av regelbundna skogsbränder. Länsstyrelsen planerar därför att genomföra naturvårdsbränningar i delar av området för att se till att skogen även på sikt påverkas av brand.

Fakta

Läge: Ca 30 km nordväst om Delsbo
Storlek: 139 ha
Bildat: 2007
Kommun: Hudiksvalls kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Naturtyper: Skog


Kontakt

Telefon: 010-225 10 00
Fax: 010-225 11 50
e-post: gavleborg@lansstyrelsen.se

Zoombar karta över Lappkullen

Get Microsoft Silverlight