Långbro

I Långbros naturreservat finns aspskog. Foto: Karin Brolin

Långbro naturreservat ligger i ett kuperat område, där du på flera ställen kan se den högsta kustlinjen i form av kalspolade, skogsbeväxta hällar och strandvallar med klappersten. På hällmarkerna och i den högre terrängen växer mest tall. Några träd är riktigt gamla och är uppemot 200 år. Död ved i form av torrakor* och lågor* gör t.ex. att kortskaftad ärgspik, en lav som är specialiserad att leva på tallågor, går att hitta i naturreservatet.

Runt hällmarkspartierna växer det en ca 90 år gammal blandlövskog med mycket asp. Med de stora aspbestånden följer ett myller av liv och det finns flera lav- och mossarter som bara går att hitta på asp, en del mycket sällsynta som den gryniga aspgelélaven.

Fakta

Läge: Ca en mil sydväst om Enånger
Storlek: 154 ha
Bildat: 1997
Kommun: Hudiksvall och Söderhamn
Förvaltare: Länsstyrelsen
Naturtyper: Skog


Kontakt

Telefon: 010-225 10 00
Fax: 010-225 11 50
e-post: gavleborg@lansstyrelsen.se

Zoombar karta över Långbro

Get Microsoft Silverlight