Flotthöljan

Fors i Flotthöljans naturreservat. Foto: Anders Berglund

Vid Flotthöljan delar sig Svåga älv i ett par grunda forsar som är åtskilda av flera, långsmala öar. Skogen intill älven har riklig förekomst av en av landets sällsyntare barrskogslavar, ringlaven. Ringlaven växer både på stammar och grenar av tall, gran och björk och många granar är vackert draperade av laven.

Den fuktiga miljön och det särpräglade klimatet intill älvens forsar gynnar förekomsten av ringlav, men är också gynnsam för mossfloran. De hotade mossarterna liten hornflikmossa, kurragömmamossa och alsidenmossa finns i naturreservat. Bland områdets vedsvampar kan nämnas ullticka, rynkskinn, doftskinn och rosenticka.

Både Svågans forsar i naturreservatet och Styggbäcken är dessutom betydelsefulla miljöer för reproducerande bestånd av flodpärlmussla.

Fakta

Läge: Ca 35 km nordväst om Friggesund
Storlek: 114 ha
Bildat: 1997
Kommun: Hudiksvalls kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg


Zoombar karta över Flotthöljan

Get Microsoft Silverlight