Boda

Enångersån i Boda naturrreservat. Foto: Maria von Hofsten.

I Boda naturreservat möter du en spännande och högrest granskog, med gott om vindfällen och andra döda träd. I den slingrande Enångersån, som utgör reservatets norra gräns, finns både havsöring och den hotade flodpärlmusslan.

Den finkorniga och bördiga jorden, som avlagrats längs med ån, ger goda förutsättningar för en rik växtlighet. På våren är här fullt av vitsippor, och här växer även arter som blåsippa, fjälltolta, tibast och trolldruva. Intill ån ståtar den högväxta ormbunken strutbräken.

I den gamla skogen trivs olika arter av hackspettar. Här kan man till exempel ofta få se eller höra gröngölingen. Även tretåig hackspett har setts i reservatet, liksom forsärlan som söker föda vid det rinnande vattnet.

Fakta

Läge: Strax öster om Boda bruk, 6 km sydväst om Enånger
Storlek: 11 ha
Bildat: 1996 (domänreservat sedan 1958)
Kommun: Hudiksvalls kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Naturtyper: Skog och vatten
Service: Parkering och informationsskylt


Varning

På grund av många vindfällen
kan stigar i reservatet vara
oframkomliga. Tänk på att
det kan vara farligt att
röra sig i trädbrötar. 

Kontakt

Telefon: 010-225 10 00
Fax: 010-225 11 50
e-post: gavleborg@lansstyrelsen.se

 

Zoombar karta över Boda naturreservat

Get Microsoft Silverlight