Natura 2000

För att bevara Europas natur har varje EU-land utsett sina mest värdefulla naturområden att ingå som områden i Natura 2000. Många av länets Natura 2000-områden är även skyddade som naturreservat.

Varje Natura 2000-område ska ha en bevarandeplan. Planerna finns under respektive kommunnamn i vänsterspalten. I samband med att Länsstyrelsen upprättar planerna finns det möjlighet för alla berörda att lämna synpunkter.

Allmänt om Natura 2000

Europas natur ska bevaras för framtiden och därför har nätverket Natura 2000 bildats.

Varje land inom EU har utsett sina mest värdefulla naturområden och när Sverige trädde in i EU blev vi också en viktig del av Natura 2000-nätverket. Över hela Sverige finns idag många områden som ingår i Natura 2000. Områdena kan vara mycket olika, men gemensamt för dem är att de är ett exklusivt urval av den värdefullaste naturen i Sverige och Europa.

Urvalet av områden styrs av två EU-direktiv: Fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet. De två direktiven kan ses som lagar inom naturvårdsområdet som medlemsländerna är skyldiga att följa. Syftet med direktiven är att bevara den biologiska mångfalden och här anges de naturtyper och arter som är särskilt angelägna att skydda och bevara. Ett område som ingår i Natura 2000-nätverket hyser sådana naturtyper och/eller arter.

Områden avsatta enligt fågeldirektivet kallas SPA-områden och områden avsatta enligt art- och habitatdirektivet kallas SCI-områden.

 

Karta över Natura 2000-områden i Gävleborg. © Lantmäteriet, 2005. Ur GSD-Översiktskartan ärende 106-2004/188-X.

Natura 2000 i Gävleborgs län

Arbetet med Natura 2000-nätverket har pågått sedan 1995 och i dagsläget är nätverket nästan färdigt. I Gävleborgs län har hittills 152 områden godkänts av regeringen. Därav är 109 enbart SCI-områden, 4 enbart SPA-områden och 39 både SCI- och SPA-områden. Totalt omfattar Natura 2000 i Gävleborg en areal av 47 668 ha.

Områdena som är avsatta varierar i storlek från 1 ha upp till 5 000 ha eller större. Det största området i Gävleborg heter Axmar Gåsholma naturreservat och har en areal på 5 262 ha. Därefter kommer Gävleborgs del av Färnebofjärdens nationalpark som har en areal på 5 086 ha. Många av Natura 2000-områdena i länet är också naturreservat.

Exempel på arter i art- och habitatdirektivet som finns i Gävleborgs län är guckosko, cinnoberbagge, flodpärlmussla, större vattensalamander och lo. Exempel på arter i fågeldirektivet är kungsörn, slaguggla och tretåig hackspett.

Tillståndsplikt skyddar områdena

Alla nya verksamheter eller åtgärder ”som på ett betydande sätt kan påverka miljön” i ett Natura 2000-område kräver tillstånd från Länsstyrelsen enligt 7 kap 28a-29 §§ miljöbalken. Även större förändringar av redan pågående verksamheter kan omfattas av tillståndsplikt. Syftet med tillståndsplikten är att områdets höga naturvärden inte ska skadas eller förstöras. De områden som är naturreservat omfattas även av särskilda reservatsföreskrifter.

Bevarandeplan

Varje Natura 2000-område skall ha en bevarandeplan. I dagsläget jobbar Länsstyrelsen med att ta fram bevarandeplaner för samtliga Natura 2000-områden. En bevarandeplan riktar sig till alla berörda allt från markägare till myndigheter och konsulter. På grund av detta är bevarandeplanen ganska allmänt skriven jämfört med en skötselplan som skrivs för ett naturreservat.

Syftet med bevarandeplanen är att den skall:

  • Vara ett vägledande dokument för myndigheter, kommuner m.fl. som kan komma att bli berörda vid eventuella bedömningar och prövningar vid exploatering eller andra åtgärder som kan skada Natura 2000-området.
  • Utgöra ett underlag för hur området bör skötas för att bibehålla dess naturvärden, samt en bedömning om ytterligare skydd är nödvändigt för att uppnå syftet med området.
  • En informationskälla till markägare, brukare, exploatörer och allmänhet om Natura 2000-områdets speciella värden och vad som kan skada dessa.

Naturvårdsverkets webbplats kan du läsa mer om Natura 2000 och få områdesspecifik information om länets och övriga landets Natura 2000-områden.

 

Kontakt

Telefon: 010-225 10 00
Fax: 010-225 11 50
e-post: gavleborg@lansstyrelsen.se

 

Mer information om Natura 2000

Här kan du ladda ner dokument med mer information:

Natura 2000 allmänt (pdf 21 kB)
Natura 2000 - tillståndsprövning (pdf 35 kB)

PDF-dokument

Dokumenten är nedladdningsbara i pdf-format. För att visa pdf-format behöver du Adobe Reader, som du kan ladda hem gratis från Adobe.

Hämta Adobe Reader här