Skötselplan för Hamra nationalpark

Varje naturreservat och nationalpark har en skötselplan som beskriver hur naturområdet ska förvaltas. Företaget Ekologigruppen AB har i samarbete med länsstyrelsen och Naturvårdsverket tagit fram en ny skötselplan som gäller för utvidgade Hamra nationalpark.

Vad är en skötselplan?
Naturvårdsverket har huvudansvar för planering och genomförande av nya nationalparker. Dessutom beslutar de i samarbete med berörd länsstyrelse och kommun om skötselplan och föreskrifter för nationalparken. Föreskrifterna beskriver vilka regler som gäller i området för t.ex. eldning, ridning, tältning, plockning av växter m.m. En skötselplan beskriver hur områdets naturvärden ska bevaras och hur det är möjligt för människor att uppleva och använda dem. Skötselplanen innehåller en beskrivande del där inventeringar är sammanställda för natur, kultur- och friluftsvärden i skyddsområdet. Den innehåller även en plan som beskriver hur nationalparkens olika delar ska skötas, uppdelat i olika skötselområden med praktiska åtgärder för förvaltning. 

Skötselplan för Hamra nationalpark
Under sommaren 2009 har arbetet pågått att ta fram en skötselplan för Hamra nationalpark. Företaget Ekologigruppen AB har i samverkan med länsstyrelsen och Naturvårdsverket tagit fram ett förslag. För natur- och kulturmiljöerna i nationalparken finns olika skötselförslag. Bl.a. föreslås fri utveckling och naturvårdsbränning som skötselåtgärder för skogsmark. Vidare har nationalparken delats in i olika zoner med hänsyn till graden av orördhet, förekomst av anordningar och tillgänglighet för besökare.

Förankring och remisstid
Utformning av skötselplanen sker stegvis där först en remissversion tas fram som efter yttranden från sakägare och intressenter omarbetas, färdigställs och beslutas. Under november och december 2010 var skötselplanen för Hamra på remiss. Under juni 2011 blev skötselplanen för Hamra nationalpark beslutad av Naturvårdsverket.

Skötselplan Hamra nationalpark

 

Skötselplan Hamra nationalpark

 Skötselplan Hamra nationalpark