Nationalparker

I Gävleborgs län finns två nationalparker; skogsområdet Hamra i nordvästra delen av länet och Färnebofjärden vid Dalälven i söder.
 
Disig skog i Hamra Nationalpark. Foto: Tore Hagman/N.

Hamra nationalpark inrättades som en av Sveriges första nationalparker 1909. Syftet var att bevara ett område med urskogsartad barrskog. Parken ligger i Ljusdals kommun, ca 8 km nordost om Tandsjöborg och 5 km öster om Europaväg 45 (E45). Läs mer om Hamra nationalpark till vänster i menyn.

 

Älvlandskap i Färnebofjärdens Nationalpark. Foto: Tomas Ärlemo.

Färnebofjärdens nationalpark ligger vid Dalälven, ca 40 km söder om Sandviken. Parken inrättades 1998 med syfte att bevara ett unikt älvlandskap, med omgivande värdefulla skogar och våtmarker, i väsentligen orört skick.
Vid Gysinge bruk ligger naturum Färnebofjärden, som invigdes i juni 2005. 




Du hittar mer information om Hamra nationalpark, Färnebofjärdens nationalpark och naturum Färnebofjärdens aktiviteter på nationalparkswebben:

www.sverigesnationalparker.se