Nya Komet

Vill du skydda din egen skog?
Nu kan du som markägare ta initiativet till att skydda din egen skog. Om du äger skogsmark med höga naturvärden kan du göra en intresseanmälan till länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen. Arbetssättet kallas Nya komet.
Naturskog med liggande stammar kors och tvärs. Foto: Karin Brolin

 

Steg på vägen till att skydda skog
Så här går det till om du som markägare vill skydda din skog med höga naturvärden:

1) Har din skog höga naturvärden?
Börja med att fundera på om din skog kan ha höga naturvärden. I Gävleborg finns många olika skogsmiljöer där man kan hitta biologiska värden. Utöver befintliga nyckelbiotoper så kan gammelskogar, sandtallskogar, äldre skogar med löv och brandpräglade skogar vara exempel på skyddsvärda miljöer. Du kan läsa mer om skyddsvärda skogar på följande länk: www.naturvardsverket.se

2) Är din skog större än 3 ha?
Av praktiska skäl kan bara skogsområden som är 3 ha eller större prioriteras inom Nya Komet.

3) Välj skyddsform 
Det finns flera sätt att skydda din skog: naturreservat, biotopskydd eller naturvårdsavtal. Du kan läsa mer om de olika formerna under fliken Skyddsformer.

4) Fyll i intresseanmälan 
Du kan ladda ner och fylla i din intresseanmälan i följande PDF-dokument: Intresseanmälan 
Efter att du fyllt i och undertecknat din intresseanmälan skickar du den med post till fastighetens närmaste Skogsstyrelse eller länsstyrelse. Glöm inte att bifoga karta! 
Kontaktuppgifter för: 
Länsstyrelsen Gävleborg 
Skogsstyrelsen Gävleborgs distrikt

5) Dialog och fältbesök
Den myndighet som fått din intresseanmälan tar kontakt med dig för att bedöma om området uppfyller de krav som krävs för naturvårdsavtal, biotopskyddsområde eller naturreservat.

6) Prioritering av inkomna intresseanmälningar 
Områden med högst naturvärde ska skyddas i första hand. Prioriteringen baseras bland annat på faktorer som närhet till andra områden med höga naturvärden, storlek på området och värdefulla arter.

7) Ersättning och avslutande handläggning 
Området avgränsas i dialog med dig som markägare. Därefter kan värderingar och uträkningar av ersättning göras (se mer under Skyddsformer). När vi har kommit överens om avgränsning och ersättning (eller i vissa fall försäljning) kan naturvårdsavtal tecknas eller beslut om biotopskyddsområde alternativt naturreservat fattas.

 

 

Vill du veta mer?

Läs mer om Nya Komet på Naturvårdsverkets webbplats: www.naturvardsverket.se/bevara-naturvarden

Blankett för intresseanmälan: Intresseanmälan