Grön infrastruktur – ett samlat grepp om landskapets värden

Grön infrastruktur handlar om nätverk av natur som skapar fungerande livsmiljöer för växter och djur, i samklang med människors välbefinnande. De här nätverken kan både bestå av orörda naturmiljöer och av miljöer som vi människor skapat. Genom att bevara och stärka den gröna infrastrukturen i hela landskapet kan vi skapa hållbara miljöer för både människor och djur och natur. Just nu arbetar alla landets länsstyrelser med att ta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur.
Vy över skogslandskap. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

En väl fungerande grön infrastruktur bygger på att växter och djur har tillgång till funktionella livsmiljöer som hänger samman med varandra, så att individer kan röra sig och arter sprida sig i landskapet. De här nätverken av natur kan både bestå av orörda naturmiljöer, så som naturskogar och orörda bäckar, och av miljöer som vi människor skapat genom att t ex slå ängsmarker, hålla kraftledningsgator öppna eller parkerna i våra städer gröna. Det är landskapet som helhet som är grundförutsättningen för den gröna infrastrukturen, och alla landskapets delar är viktiga för den långsiktiga funktionaliteten.

När landskapets olika delar hänger ihop på ett funktionellt sätt skapas förutsättningar för att vi människor även långsiktigt ska kunna dra nytta av naturen genom så kallade ekosystemtjänster. Ekosystemtjänsterna utgör en viktig grund för människors hälsa och välbefinnande. Genom att planera för grön infrastruktur kan dessa tjänster säkerställas på lång sikt.

En grundtanke med handlingsplanerna för grön infrastruktur är att skydd, skötsel och restaurering av naturen och dess funktioner medvetet ska integreras i fysisk planering och i den lokala och regionala utvecklingen. Att arbeta med grön infrastruktur handlar därför delvis om att samordna och effektivisera de insatser som redan görs. Arbetet innebär också en möjlighet att uppmärksamma landskapssammanhang som tidigare kan ha varit förbisedda. En viktig del i detta är att skapa en gemensam bild av vilka prioriteringar, åtgärder och hänsyn som behövs inom ett visst geografiskt område. På så vis kan berörda aktörer tillsammans skapa sig en målbild, som också kan vara en grund för nya samverkansformer och synergieffekter.

Grön infrastruktur är nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinna

Hur arbetar man med grön infrastruktur?
Alla landets länsstyrelser har fått i uppdrag av regeringen att till hösten 2018 ta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. Handlingsplanerna ska kunna användas som ett underlag för fysisk planering och prövning, som en del i ett hållbart brukande och förvaltande av mark och vatten. Uppdraget innehåller många delar och koordineras på nationell nivå av Naturvårdsverket.

Förutom Länsstyrelsen deltar även andra statliga myndigheter i arbetet, och samverkan ska ske med kommuner, föreningar, näringsidkare och andra intresserade. Parallellt pågår forskning i frågor som rör grön infrastruktur.

Var kan jag läsa mer?
Du kan läsa mer om det nationella arbetet med grön infrastruktur på Naturvårdsverkets webbplats.

Mer information om arbetet med grön infrastruktur i Gävleborgs län hittar du här.

 

 Grön infrastruktur


Grön infrastruktur är nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för djur och växter, och till människors välbefinnande. Med begreppets hjälp kan man:
  • se helheten i landskapet,
  • kartlägga landskapets värden,
  • binda samman områden till fungerande livsmiljöer,
  • prioritera klokt och planera effektivt. 

Allt detta bidar till att uppfylla nationella och internationella miljömål, samt bidrar till vårt välbefinnande.

 Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är viktiga funktioner och tjänster som en fungerande naturmiljö utför av sig själv och som vi människor kan använda och må bra av.

Några exempel på sådana tjänster är luftrening så att vi får frisk luft att andas och pollinering så att våra äppelträd ger frukt och det finns bär att plocka i skogen.

Andra tjänster kan vara virkesproduktion i skogen, klimatreglering från stadens träd eller vattenrening i en rullstensås eller våtmark. Gemensamt för ekosystemtjänsterna är att de utgör en viktig grund för människors hälsa och välbefinnande.