Biotopskydd

Allé

​Små mark- och vattenområden med speciella och livsnödvändiga förutsättningar för växter och djur kan skyddas som biotopskyddsområde. Detta görs för att bevara den biologiska mångfalden. En del områden är generellt skyddade i hela landet och regleras i Miljöbalken, det kallas generellt biotopskydd, och en del skyddas av länsstyrelsen och skogsstyrelsen.

Generellt biotopskydd

Följande biotoper omfattas av det generella biotopskyddet:

  • Alléer (minst fem lövträd, längs väg eller i öppet landskap)
  • Källor med omgivande våtmark i jordbruksmark (våtmarken får vara högst en hektar)
  • Odlingsrösen i jordbruksmark
  • Pilevallar
  • Småvatten och våtmarker i jordbruksmark (t.ex. kärr, gölar, öppna diken)
  • Stenmurar i jordbruksmark
  • Åkerholmar (areal högst 0,5 ha, omges av åkermark/betesmark)

Det är förbjudet att vidta åtgärder eller bedriva verksamheter som kan skada naturmiljön i dessa biotoper. Lagbegreppet "kan skada naturmiljön" understryker att förbudet gäller redan då det finns en risk för en skada. Exempel på skadliga åtgärder är grävning, schaktning, markbearbetning, avverkning av träd i alléer, deponering av jordmassor/avfall eller gödsel samt kulvertering av öppna diken.

Mer om alléer och biotopskydd - vad gäller?

Lövträd som står i rad, vanligen vid en väg men också i parker, trädgårdar, stadsmiljö eller på kyrkogårdar, räknas som en allé om det är minst fem lövträd och om de flesta av träden är vuxna. Ett träd räknas som vuxet när det är 30 år gammalt eller har blivit 20 cm i diameter i brösthöjd (1,3 m från marken). Dessa alléer omfattas av det generella biotopskyddet.

Alléer, särskilt om träden är gamla, är mycket värdefulla naturmiljöer. De är viktiga växtplatser för många typer av insekter, fåglar, lavar och mossor, de bryter vindar, ger skydd mot solen, producerar syre och dämpar ljud. Träden fungerar även både som spridningsvägar och reträttplatser för djur och växter.

Det generella biotopskyddet innebär att särskilda bestämmelser gäller. Som ägare eller förvaltare av en allé få man bara utföra enklare underhåll och vård av träden. Vill man göra större ingrepp i grenverk, ta bort träd eller hela allén måste man först söka dispens hos länsstyrelsen. 

(Även barrträd kan förekomma i alléer men dessa omfattas inte av det generella biotopskyddet.)

Särskilt biotopskydd

Skogsstyrelsen kan också besluta att andra biotoper ska omfattas av biotopskyddet. Detta gäller t.ex. brandfält, lövbrännor, ravinskogar, kalkbarrskogar m.fl. För mer information hänvisas till skogsstyrelsens hemsida.

Länsstyrelsen kan också besluta om att även andra livsmiljöer ska skyddas. Detta gäller rik- och kalkkärr i jordbruksmark, naturliga ängar, naturbetesmarker samt naturliga bäckfåror och ras- eller bergbranter som inte ligger i skogen. Dessa biotoper är skyddade av biotopskyddsbestämmelserna först efter det att länsstyrelsen beslutat om avgränsningen.

Dispens

Du kan ansöka om dispens från biotopskyddet för att få utföra åtgärder ett område som är skyddat. Under Tillstånd, dispenser och samråd kan du läsa mer om hur det går till och vad som krävs.

 

 

 

 

Söka dispens

Vad får man göra och inte göra i naturen? Hur söker man dispens eller tillstånd? Och vad är ett samråd?

På sidan Tillstånd, dispenser och samråd finns mer att läsa, samt länkar till olika blanketter.