Biotopskydd

Allé

​Små mark- och vattenområden med speciella och livsnödvändiga förutsättningar för växter och djur kan skyddas som biotopskyddsområde. Detta görs för att bevara den biologiska mångfalden. En del områden är generellt skyddade i hela landet och regleras i Miljöbalken, det kallas generellt biotopskydd, och en del skyddas av länsstyrelsen och skogsstyrelsen.

Generellt biotopskydd

Följande biotoper omfattas av det generella biotopskyddet:

  • Alléer (minst fem lövträd, längs väg eller i öppet landskap)
  • Källor med omgivande våtmark i jordbruksmark (våtmarken får vara högst en hektar)
  • Odlingsrösen i jordbruksmark
  • Pilevallar
  • Småvatten och våtmarker i jordbruksmark (t.ex. kärr, gölar, öppna diken)
  • Stenmurar i jordbruksmark
  • Åkerholmar (areal högst 0,5 ha, omges av åkermark/betesmark)

Det är förbjudet att vidta åtgärder eller bedriva verksamheter som kan skada naturmiljön i dessa biotoper. Lagbegreppet "kan skada naturmiljön" understryker att förbudet gäller redan då det finns en risk för en skada. Exempel på skadliga åtgärder är grävning, schaktning, markbearbetning, avverkning av träd i alléer, deponering av jordmassor/avfall eller gödsel samt kulvertering av öppna diken.

Särskilt biotopskydd

Skogsstyrelsen kan också besluta att andra biotoper ska omfattas av biotopskyddet. Detta gäller t.ex. brandfält, lövbrännor, ravinskogar, kalkbarrskogar m.fl. För mer information hänvisas till skogsstyrelsens hemsida.

Länsstyrelsen kan också besluta om att även andra livsmiljöer ska skyddas. Detta gäller rik- och kalkkärr i jordbruksmark, naturliga ängar, naturbetesmarker samt naturliga bäckfåror och ras- eller bergbranter som inte ligger i skogen. Dessa biotoper är skyddade av biotopskyddsbestämmelserna först efter det att länsstyrelsen beslutat om avgränsningen.

Dispens

Du kan ansöka om dispens från biotopskyddet för att få utföra åtgärder ett område som är skyddat. Under Tillstånd, dispenser och samråd kan du läsa mer om hur det går till och vad som krävs.

 

 

 

 

Söka dispens

Vad får man göra och inte göra i naturen? Hur söker man dispens eller tillstånd? Och vad är ett samråd?

På sidan Tillstånd, dispenser och samråd finns mer att läsa, samt länkar till olika blanketter.