Naturvårdsbränningar i skyddad natur

Inför sommaren 2017 planerar Länsstyrelsen att genomföra flera naturvårdsbränningar i skyddad natur. Skogarna i länet, och en mängd av de djur och växter som bor där, är på många sätt anpassade till skogsbrand. Naturvårdsbränning är ett sätt att på ett planerat och säkert sätt bränna skogsmark och på så sätt efterlikna effekterna av naturliga skogsbränder. 2017 är tredje året för det stora naturvårdsprojektet LIFE TAIGA där 14 länsstyrelsen tillsammans ska genomföra mer än 100 naturvårdsbränningar.

Tallskogar är den skogstyp som framförallt är präglad av återkommande skogsbränder. I en gammal tallskog finns många spår efter bränder, stubbar och torrakor som är svarta av kol. Till och med de levande tallarna bär spår av bränder, så kallade brandljud, som bildas längst ned på träden. Trots att de skadats lite av branden överlever många tallar skogsbränder tack vare sin tjocka bark och sina högt ansatta kronor. Tallen är också anpassad till skogsbrand så till vida att dess frön gror bra på nybränd mark, vilket också gäller för lövträdens frön. Listan på arter som gynnas av skogsbränder kan göras lång. Många är de växter och djur som lever på de träd som dör av branden. Många arter gynnas också av att skogen är glesare efter branden så att solens strålar kommer åt att värma och torka upp marken i den brunna skogen.

Säkerheten vid naturvårdsbränningar är mycket hög. En naturvårdsbränning är alltid noggrant planerad. Elden får inte sprida sig utanför den i förväg avgränsade bränningsytan, och det ska vara helt säkert för all personal att jobba med bränningen. Att välja bränningsytor med bra och säkra gränser är en viktig grund för säkerheten. Personalen som arbetar med bränningen är utbildad för uppgiften, och utrustning som vattenpumpar, vattenslangar o.s.v. finns på plats. Det normala är att stora delar av bränningsytan omringas av vattenslang och att gränserna vattnas upp rejält innan bränningen. Ytterligare en mycket viktig säkerhetsaspekt är att bränna på dagar med lämpligt väder vilket innebär svaga vindar och lämplig temperatur och luftfuktighet.

Under åren 2015-2019 pågår projektet LIFE TAIGA där 14 av Sveriges länsstyrelser deltar. Projektet finansieras till stora delar av EU´s naturvårdsfonder och gör det möjligt att naturvårdsbränna mer skog. För Gävleborgs del är ambitionen att ungefär 160 hektar skog ska brännas fördelat på 10 bränningsobjekt. De flesta planerade bränningar ligger i norra delen av länet. Inför 2017 förbereds 7 stycken naturvårdsbränningar, och hur många av dessa som blir genomförda i år beror till stor del på vädret. Kartan nedan visar i vilka skyddade områden som årets naturvårdsbränningar planeras. Bilderna är tagna av Länsstyrelsen Gävleborg och är fria att använda.

Karta och högupplösta bilder

Karta
Bild 1 - Säkerheten vid naturvårdsbränningar är hög. Gränserna bevattnas och bevakas noga av utbildad personal.
Bild 2 - I Lomtjärns naturreservat genomfördes en av LIFE TAIGAs naturvårdsbränningar 2015.
Bild 3 - Brandskiktdynan är en svart vedsvamp som växer på brända björkar åren efter branden. I de svarta klumparna lever sedan flera ovanliga och hotade skalbaggar.