Skyddad natur

Gröntjärn, Hälsingland

Det finns flera sätt att skydda naturen, och enligt miljöbalken kan Länsstyrelsen bland annat bilda naturreservat och fågelskyddsområden. Vi ansvarar också för att vårda och förvalta naturreservat, nationalparker och vandringsleder i fjällen.

Nationalparker har starkast skydd

En nationalpark är ett större sammanhängande område av en viss landskapstyp som skyddas i sitt naturliga tillstånd. Nationalparken är den starkaste skyddsformen.

Natur- och kulturreservat har många syften

Naturreservat är den vanligaste formen för att skydda naturområden, och de kan bildas för att bevara biologisk mångfald, för att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av områden för friluftslivet. Kulturreservat är en liknande skyddsform, och ett sådant kan bildas för att skydda den kulturpräglade miljön.

Natura 2000 finns i hela EU

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Syftet är att värna om de arter och livsmiljöer som är av gemensamt intresse för EU-länderna.

Naturen har fler skyddsformer

Andra aktuella skyddsformer är till exempel djur- och växtskyddsområde, strandskyddsområde, vattenskyddsområde, naturminne och biotopskyddsområde.

Skyddade områden förvaltas på olika sätt

Länsstyrelsen förvaltar de flesta av länets naturvårdsobjekt, men förvaltningen kan även skötas av kommuner, stiftelser och Skogsstyrelsen.

Sommar- och vinterleder är viktiga i fjällen

Länsstyrelsen förvaltar också stora delar av statens mark i fjällen, och vi ansvarar för de statliga lederna med broar, vindskydd samt markering av sommar- och vinterleder. Lederna är viktiga för fjällsäkerheten och för att besökarna inte ska skada känsliga områden.

Vill du köpa en bok?

 Böcker i hög

Här kan du beställa boken om Ensjölokarna, som beskriver en av Sveriges finaste urskogar.

Du kan också beställa
Bondens flora, Dagfjärilar i Gävleborg och Dalarna, Fåglar vid Färnebofjärden, Naturupplevelser i Gävleborgs län, Under ytan i Färnebofjärden samt Värdefull natur i Gävleborg.

Läs mer om böckerna här

Söka dispens

Vad får man göra och inte göra i naturen? Hur söker man dispens eller tillstånd? Och vad är ett samråd?

På sidan Mer om tillstånd, dispenser och samråd finns mer att läsa, samt länkar till olika blanketter.