Djurskyddsområden

Ett djurskyddsområde kan avsättas för att skydda sällsynta eller störningskänsliga djurarter. Inom dessa områden kan rätten till jakt, fiske och tillträde begränsas, men i övrigt råder inga begränsningar av rätten att bruka mark eller vatten.
Kolonier av gråtrut finns i flera av djurskyddsområdena längs kusten. Foto: Karin Brolin

Djurskyddsområdena inom länet ligger främst vid kusten och har tillkommit för att freda sjöfågel eller säl. Övriga djurskyddsområden finns längre in i landet och berör insjöar. I dagligt tal benämns de som "fågelskyddsområden". Inom förbudszonen är det förbjudet att lägga till vid, ankra i eller beträda området.

Länsstyrelsen kan i vissa fall lämna dispens från föreskrifterna. Läs mer om tillstånd och dispenser

Disans, Korvgrunds m.fl., Sandrevelns, Vårfiskharets, Skrammelhararnas och Skommarrevets djurskyddsområden är värdefulla områden för häckande och rastande fågelarter. Skyddet är av stort behov, för respektive besluts nämnda fågelfauna, även framöver. Inom parentes finns de aktuella förbudstiderna.

Disan (förbud 1 april – 31 juli)
Djurskyddsområdet håller höga ornitologiska värden och domineras av en havs- och gråtrutkoloni. Unikt för området är en koloni av tobisgrissla, som annars håller till längre ut i havsbandet. Ön är dessutom viktig häckningslokal för ejder. Ett par kustlabbar häckar också på Disans nordöstra udde. Området är beläget i innerskärgården i Hålsängesfjärden i Hudiksvalls kommun. Disans beslut

Korvgrund (förbud 1 april – 31 juli)
Djurskyddsområdet består av tre isolerade ytterskärgårdsöar i Hudiksvalls kommun, Korvgrund, Skottstenarna och Remmarharet, där Korvgrund till större delen är en klippö. Skottstenarna och Remmarharet är mer eller mindre uppbyggda av stenblock och morän, mestadels vegetationslösa.

Områdets tre öar är mycket artrika och hyser alla stora bestånd av en mängd typiska ytterskärgårdsarter. På samtliga öar finns kolonier av silltrut och tobisgrissla, samt att öarna var de sista häckningsöarna i länet för skärpiplärka. Korvgrund och Skottstenarna delar på länets största koloni av tordmule samt att det på Skottstenarna även häckar ett par kustlabbar. Korvgrund har en silvertärnkoloni och mitt bland dem häckar roskarl. Remmarharet var tidigare känd häckningslokal för skräntärna, men av okänd anledning försvann den från platsen.

Korvgrund och Remmarharet är dessutom viktiga uppehållsplatser för gråsäl och vikare. Vissa år föds det gråsälkutar under februari – mars på öarna. Korvgrund är beläget i ytterskärgården i Hudiksvalls kommun. Korvgrunds m.fl. beslut

Sandreveln (förbud 1 april – 15 juli)
Sandreveln är två isolerade öar mitt i Hudiksvallsfjärden. De båda öarna är helt uppbyggda av sand och ligger på Hallstaåsens förlängning ut i havet. Öarna är i stort sett de enda häckningsskären i Hudiksvallsfjärden.

Tidigare fanns här en mycket stor gråtrutkoloni, men denna har minskat under de senare åren. Sedan 2005 har storskarven börjat etablera sig på ön. Silvertärnan förekommer i kolonier som varierar i storlek från år till år. Sandreveln är viktig för änder såsom vigg och ejder. Några par vitkindad gås häckar på öarna och unikt längs länets kust är fyra par häckande knölsvan. Sandreveln är beläget mitt i Hudiksvallsfjärden i Hudiksvalls kommun. Sandrevelns beslut

Vårfiskharet (förbud 1 april – 31 juli)
Vårfiskharets djurskyddsområde är en trädfattig, mindre moränö i mynningen av Norrfjärden i norra delen av Hälsingekusten. Ön har varit skyddad i många år, vilket har respekterats av ortsbor och båtåkande.

Vårfiskharet fungerar som en viktig häckningsplats för silver- och fisktärna samt för många ejderpar. Det är viktigt att skyddet består eftersom ön idag utgör en av få häckningsplatser i området. Vårfiskharet är beläget i Norrfjärden i Nordanstigs kommun. Vårfiskharets beslut

Skommarrevet (förbud 1 april – 15 juli)
Skommarrevet ligger ca 3 km norr om Eskön i Gävle kommun. Det är det stora antalet häckande fågelarter som motiverar fågelskydd för områdena.

Skommarrevet utgörs av en ca 200x200m låglänt urbergshäll i stort sett fri från hög vegetation annat än några låglänta buskar. Gråtrutkolonin på Skommarrevet är länets största och förutom den finns bl.a. silvertärna, vigg, ejder, fiskmås, skrattmås, roskarl och rödbena på ön. Dessutom är Skommarrevet en rastlokal för många vår- och höstflyttande fåglar. Skommarrevets beslut

Skrammelhararna (förbud 1 april – 31 juli)
Skrammelhararna är beläget ca 3 km öster om Eskön. Skrammelhararna är en samling fågelrika skär och domineras av en blandad grå- och silltrutkoloni, varav den förstnämnda arten dominerar, samt mellanskärgårdens mest betydande koloni av tobisgrissla. Skrammelhararnas beslut

Gunnarudden (förbud 1 april – 31 juli)
Gunnarudden är belägen i östra Storsjön, ca 2 km söder om Sandvikens centrum. Udden är främst bevuxen med tallskog, men även grov lövskog med rik undervegetation inne vid land. I vikarna finns stora vassbestånd som hyser ett rikt fågelliv. Här häckar skäggdopping och sothöna, och man kan även finna många arter av gäss, änder och vadare, liksom sångare knutna till lövbestånden. Rovfågel ses ofta i området, och udden är även ett mål för rastande fågel. En stig löper ut på udden, och på sydsidan finns ett fågeltorn. Gunnaruddens beslut 

Öar i Lundbosjön (förbud 1 april – 31 juli)
Lundbosjön ligger ca 2 km sydväst om Oslättfors. På flera av de små tallbevuxna öarna i sjön häckar fiskgjuse sedan många år. Under perioden april – juli gäller därför 100 meters skyddszon runt dessa. 

Lillgrund (förbud 1 februari – 31 augusti)
Sälskyddsområdet Lillgrund ligger ca 11 km utanför kusten i höjd med Gnarp. Området är ca 1300 ha. 

Lövgrunds rabbar (förbud 1 februari – 31 augusti)
Sälskyddsområdet Lövgrunds rabbar ligger ca 10 km utanför kusten nordost om Gävle. Området är ca 530 ha. 

Beslut Lundbosjön, Lillgrund, Lövgrunds rabbar m fl

 

 

Kontakt

Telefon: 010-225 10 00
Fax: 010-225 11 50
e-post: gavleborg@lansstyrelsen.se