Skydd av marina miljöer

Tycker du om att vistas vid havet? Friska marina miljöer har många fantastiska egenskaper som är värdefulla för oss samtidigt som de bidrar till biologisk mångfald, rent vatten, tar upp koldioxid, och påverkar vädret.

Stora delar av Gävleborgs kust- och havsområden har mångsidiga problem med övergödning, miljögifter, överfiske och fysisk exploatering. Vissa arter riskerar att helt försvinna och sammansättningen av arter kan förändrats. Därför är det viktigt att bevara miljöer med höga naturvärden, till exempel artrika grunda vikar med friska bestånd av kransalger, kärlväxter och tång, som utgör viktiga habitat och födokälla till en stor andel av våra vanliga och rödlistade arter.

Vad är det nationella målet?

Det nationella målet är att skydda 10% av havsarealen, men bristande kunskap om länets marina miljö har medfört att bara 2 % av Gävleborgs havsareal är skyddad i dag. Under 2017 började Länsstyrelsen tillsammans med länets kustkommuner ett flerårigt projekt för att öka kunskaperna om länets marina naturvärden.

Hur finansieras projektet?

Projektet heter MarPro-X och har en total budget om strax 4 miljoner och finansieras av Havs och Vattenmyndigheten, Jordbruksverket och Länsstyrelsen Gävleborg. Målet är att kartera 12 439 hektar av undervattenssamhället i Gävleborgs län.

Sommaren 2017 inventerades sex områden i södra Gävleborg och i 2018 kommer de kvarstående områdena från Jättendal till Söderhamn att inventeras.
Håll utkik på webbsidan för publicering av inventeringsresultat och vilka marina arter som finns i det havs område som du tycker om. 


Mer information om hav i balans (Havs och vattenmyndigheten, Jordbruksverket och Europeiska Unionen):
 Hav i balans samt levande kust och skärgård under miljömål
  Jordbruksverkets Havs- och fiskeriprogram 2014-2020
  Europeiska Unionens Havs- och fiskerifonden