Var med och inventera länets björnar

Den 21 augusti påbörjas inventeringen av björn i Gävleborgs län. Det sker genom att björnspillning samlas in och analyseras. På så vis kan björnstammens storlek, utveckling och utbredning fastställas. Länsstyrelsen ber därför alla som rör sig i naturen om hjälp med att samla in björnspillning.

Eftersom björnar sover på vintern kan de inte inventeras genom spårning på snö. I stället används spillningsinventering, en metod som ger en uppskattning av björnstammens storlek. Spillning samlas in och skickas för DNA-analys, som visar hur många björnindivider spillningen kommer från. Utifrån resultatet gör forskare i Skandinaviska björnprojektet en uppskattning av det totala antalet individer. Resultatet blir sedan ett viktigt verktyg i den regionala viltförvaltningen.

Uthämtning av provtagnings-kit

Provtagnings-kit som används vid inventeringen kommer finnas att hämta på ett antal utlämningsställen spridda över länet. Länsstyrelsen kommer informera utförligare om var utlämningsställena är när vi närmar oss inventeringsstart. I varje provtagnings-kit finns nödvändig utrustning, blanketter samt information om hur man tar spillningen.

Om björnspillningsinventering

Inventeringen berör hela länet och utförs mellan 21 augusti och 31 oktober. Björnspillningsinventering utgör basen för beräkning av björnstammens storlek, utveckling och utbredning i Sverige. Länsstyrelserna ansvarar för genomförandet. Viltskadecenter samordnar länens arbete så att det genomförs på liknande sätt i alla län. Inventeringar sker i "björnlänen" enligt ett rullande schema vart femte år.

Spillningsinventeringarna sker i samverkan mellan Länsstyrelserna, Svenska Jägareförbundet, Viltskadecenter (SLU), Skandinaviska Björnprojektet och allmänhet. Naturvårdsverket lämnar finansiella bidrag till inventeringarna.

Vid de tidigare björnspillningsinventeringarna 2001 och 2012 uppskattades Gävleborgs björnpopulation till 264 respektive 381 individer.

Läs mer på SLU:s hemsida

 Script Editor