Fredningsområden

Nedgången i kustfiskbestånden är ett stort problem för fisket längs Gävleborgskusten. Det drabbar både yrkesfiske, husbehovsfiske, sportfiske och fisketurismnäringen. Att kunna bedriva ett långsiktigt och hållbart fiske längs kusten är för Länsstyrelsen en mycket högt prioriterad fråga.

Fiskbestånden minskar 

Senare års undersökningar har bekräftat det fiskare av alla kategorier hävdat under många år - att det är något fel på fiskbestånden i Bottenhavet. För att förbättra situationen behövs fredningsområden för att skydda arter. Länsstyrelsen arbetar fram åtgärdsprogram för arter och för att öka kunskapen utförs även provfisken. Havs- och vattenmyndigheten är den beslutande organisationen för bildandet av fredningsområden. 

Fredningsområden i Södra Bottenhavet

Havs- och  vattenmyndigheten beslutade under hösten 2011 att skapa fredningsområden i Södra Bottenhavet. Syftet är att stärka beståndet av sik.

Yrkesfiskets fångster av sik har minskat drastiskt i Östersjön sedan mitten av 90-talet. Mest uttalad är denna minskning i Bottniska viken där merparten av sikfisket bedrivs. Genom att skydda lekområden för havslekande sik hoppas vi att bestånden genom åtgärden ska återhämta sig och att ett givande sikfiske skall återfås i södra Bottenhavet. Effekterna av fredningsområdena har utvärderats under en femårig försöksperiod, nu har beslut fattats om fortsatt skydd under perioden 15 oktober till den 30 november. 

Fredningsområdet gäller längs hela Gävleborgskusten under lekperioden för sik 15 oktober – 30 november varje år. Det är under denna period förbjudet att lägga nät och andra mängdfångande redskap som ryssjor m m vid hela länets kust samt i Älvkarleby och Tierps kommuner i norra Uppland.

Detta för att stärka det svaga beståndet av havslekande sik samt havsöringsbestånden i Södra Bottenhavet.

Gavleån 

För mer information besök Havs och vattenmyndigetens hemsida