Fiskevård

Fiskevård är den samlade benämningen på åtgärder som syftar till ett uthålligt nyttjande och vård av fiskbestånd på naturens villkor. Medel ur statsbudgeten avsätts varje år till fiskevård i Sverige.
Elfiske i Vallasbäcken

Insatser för fiskens utveckling och överlevnad

Fiskevård omfattar de olika aktiviteter som utförs för att se till att fiskar, vattenlevande kräftdjur och bottenfauna långsiktigt kan överleva och utvecklas i våra vatten. Samtidigt som en riktig fiskevård utförs ökar möjligheterna för alla de andra olika typerna av vattenorganismer att långsiktigt fortleva och utvecklas i en ekologiskt balanserad miljö.

Fiskevården omfattar flera olika grundstenar, fysikalisk-kemiska åtgärder, fysiska åtgärder, biologiska åtgärder och administrativa åtgärder.

Skydda små, kustnära vattendrag som är viktiga rekryteringslokaler för fisk.

Det är välkänt att laxen, havsöringen och ålen behöver fria vandringsvägar för ta sig mellan reproduktionslokaler och uppväxtområden. De mindre vattendragen som mynnar i Östersjön har också mycket stor betydelse för ett stort antal andra fiskarter.

Statsbidrag till fiskevård

Enligt beslut från regeringen kommer Havs- och vattenmyndigheten årligen att avsätta medel för fiskevård. Havs- och vattenmyndigheten har därför uppmanat länsstyrelserna att anmäla om medelsbehov för fiskevård inom länen.  Följande krav finns för att bidrag ska kunna utgå:

Åtgärderna ska främja fiskevården, främst i vatten där fisket är fritt för allmänheten, eller åtgärder som syftar till att bevara hotade stammar och arter för att därmed främja den biologiska mångfalden. 

Exempel på bidragsberättigade åtgärder:

 - Biotopvård

- Byggande av fiskvandringsvägar

- Utsättningar

– Ny- och ombildning av fiskevårdsområden

- Fisketillsyn i allmänt vatten och vatten som är av riksintresse.

Bidrag utgör normalt 50 % av godkända kostnader. Om det finns särskilda skäl får bidrag lämnas med ett belopp som motsvarar högst hela den godkända kostnaden.