Fiskebestämmelser

Var och en som fiskar är skyldig att känna till de regler och villkor som gäller för fiske. Brott mot bestämmelserna i fiskelagen och andra förordningar faller under allmänt åtal. Den som bryter mot gällande fiskebestämmelser kan dömas till böter eller fängelse. Vid brott mot gällande fiskebestämmelser kan fiskeredskap bli förverkade, vilket även kan gälla annan utrustning som t.ex. båtar. Den här sidans visar en sammanställning av de viktigaste bestämmelserna för fiske i Gävleborgs län.
Bild på fiske med nät

Reglerna är omfattande och förändras kontinuerligt. Du hittar lagar och regler på Havs- och vattenmyndigetens webbplats

Rätten till fiske

Fisket i enskilt vatten tillhör fastighetsägaren (fiskerättsägaren).

Svensk medborgare har dock rätt att fiska i enskilt vatten i den omfattning som framgår av fiskelagen. Varje svensk medborgare får också fiska i allmänt vatten. Utländsk medborgare är jämställd med svensk medborgare vad det gäller handredskapsfiske på allmänt och enskilt vatten. För övrigt fritidsfiske utan stöd av enskild fiskerätt krävs stadigvarande bosättning i landet eller särskilt tillstånd av länsstyrelsen. Inom Sverige tillhör fisket på enskilt vatten alltid fastigheterna (enligt huvudregeln de mantalssatta fastigheterna). Vad som är enskilt vatten anges i lagen om gräns mot allmänt vatten. Den som inte äger fiskerätt måste skaffa sig detta genom t.ex. ett fiskekort eller arrendekontrakt. Det innebär att fisket endast är fritt på allmänt vatten kring våra kuster.

Förhållandet mellan fiskare

Den som kommer först till en fiskeplats har företräde om inte flera kan fiska samtidigt. Så länge fiskare använder utsatt fiskeredskap får ingen annan hindra honom/henne. Det är förbjudet att i onödan uppehålla fiskeplats. Efter avslutat fiske får inte redskap, utmärknings- eller förankringsanordningar, som kan hindra andra att fiska, lämnas kvar i vattnet.  

Fiskådra

I vattendrag och sund där fisken har sin gång finns i det djupaste vattnet en s.k. fiskådra. Fiskådran utgör en sjättedel av vattnets bredd vid vanligast förekommande lågt vattenstånd. Där vattendrag med fiskådra mynnar i havet eller utlöper i eller från sjö eller större vattendrag, skall fiskådran med oförändrad bredd sträcka sig vidare trehundra meter ut i djupaste vattnet. Fiskådra skall lämnas fri från fiskeredskap som kan hindra fiskens gång. Inte heller får i eller vid fiskådra anbringas annan anordning vilken är avsedd och ägnad att avhålla fisken i ådran att gå fram i denna. Undantag kan i vissa fall medges av länsstyrelsen.

För trålfiske och övrigt yrkesmässigt fiske gäller särskilda bestämmelser.

Kustbevakning, polis och fisketillsynsmän bevakar att gällande bestämmelser efterlevs. Brott mot bestämmelserna faller under allmänt åtal.

Minimimått 

För nedan angivna arter gäller, i Östersjön, följande minimått räknat från nosspets till stjärtfenans yttersta spets.
 

Art Minimått
Lax 60 cm 
Öring 40 cm 
Torsk 38 cm 
Harr 30 cm 
Gös 40 cm

För nedan angivna arter gäller, i vattendrag som mynnar i Östersjön, följande minimått räknat från nosspets till stjärtfenans yttersta spets:

Art Minimått
Lax 50 cm
Öring 35 cm
Gös 40 cm
Harr 30 cm

Dessa minimimåtts bestämmelser avser vattendrag som mynnar i Östersjön från gränsen mot kustvattenområdet till det första definitiva vandringshindret.

I sötvatten uppströms vandringsstopp från Östersjön finns det ofta lokala bestämmelser om minimimått, fisketider, fredningsområden m.m. som man har skyldighet att informera sig om innan man påbörjar fisket. Detta finns i så fall noterat på den information som vanligen medföljer fiskekortet.

Förbjuden fångst

Observera att fisk som fångats under fredningstid eller som ej håller minimimått omedelbart måste släppas tillbaka i vattnet, oavsett fiskens kondition.

Fridlysta arter

Från 1/5 2007 är det förbjudet att fiska ål. Vattenområden belägna uppströms Söderfors kraftverk i Dalälven, Mackmyra i Gavleån, Strömsborgs kraftstation i Testeboån, Höljebro kraftverk i Ljusnan, Pappersfallets kraftverk i Iggesundsån samt Forsa övre kraftverk i Harmångersån är undantagna från förbudet. Minimimått 65 cm. Eventuell bifångst av ål vid annat fiske skall återutsättas.

Bild på en familj som metar