Miljömål

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att uppnå de svenska miljömålen.

Målet för miljöarbetet i Sverige är att till nästa generation lämna över ett samhälle där vi har löst de stora miljöproblemen. Samtidigt ska vi inte lösa de svenska miljöproblemen genom att flytta dem till andra länder och orsaka miljö- och hälsoproblem där. Detta kallas generationsmålet och det handlar om att hushålla med resurser, använda förnybar energi, bevara värdefull natur, och att vår tillväxt och konsumtion är hållbar.  

Utöver generationsmålet finns 16 nationella miljökvalitetsmål med preciseringar samt etappmål. De innefattar rent vatten och ren luft, biologisk mångfald, skydd av kulturmiljöer, hållbar bebyggelse och andra frågor som är avgörande för att ha en god livsmiljö och ett hållbart samhälle.

Information om de nationella miljömålen finns samlad på Miljömålsportalens webbsida.

Detta är våra miljömål

Miljömålen

Miljömålsarbetet på Gotland

Länsstyrelsen har en samordnande roll i länets miljömålsarbete, och vi samarbetar med länets olika aktörer för att vi ska nå målen. I Länsstyrelsens uppdrag ingår att verka för miljömålen i samhällsplanering, tillväxtarbete och andra kommunala uppgifter. Vi ska även stödja näringslivet i länet, och utveckla regionala åtgärdsprogram för att nå miljömålen.  

Varje år gör Länsstyrelsen på Gotland också en bedömning av hur det går med miljömålen på Gotland.

Läs om de senaste årens bedömningar här.

Kontaktpersoner för varje miljömål.

 

Gotlands miljö

Liten informationsbroschyr om hur det går för miljön och vad du kan göra för att bidra.

 

Sola säkert


Länsstyrelsen samarbetar med Region Gotland kring solvanor och driver ett informationsprojekt varje sommar.
På öns största badstränder delas en broschyr ut om hur man kan skydda sig mot solen.
Broschyren och mer information hittar du på Region Gotlands hemsida.

Vill du kunna njuta av solen utan att du bränner dig?
Här hittar du en app där du kan beräkna hur länge du kan vara ute i solen utan att bli röd.

Strålsäkerhetsmyndigheten informerar också om solning här.