Jämställdhet 

Flicka och pojke.
Foto:Lars Bäckman

Länsstyrelsen arbetar för jämställdhet i länet utifrån regeringens nationella jämställdhetspolitik.

Det nationella målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att uppnå detta har regeringen fastställt fyra långsiktiga delmål för jämställdhetspolitiken:

  • En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.
  • Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
  • Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.
  • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där besluten fattas, resurserna fördelas och normerna skapas, och därför måste jämställdhetsperspektivet finnas med i det dagliga arbetet. Det innebär att alla politiska beslut som berör individer ska belysa, analysera och beakta villkoren för kvinnor och män samt för flickor och pojkar.

Länsstyrelsen har till uppgift att stödja kommuner, statliga verksamheter och andra regionala aktörer i arbetet med att göra sina verksamheter jämställda. Jämställdhetsintegrering är den huvudsakliga strategi som används för att uppnå målen. Strategin har vuxit fram för att motverka tendensen till att jämställdhetsfrågorna hamnar i skymundan eller hamnar vid sidan om andra politiska frågor och verksamheter.

Länsstyrelsen i Gotlands län har fått ett regeringsuppdrag att verka för att uppnå de nationella målen i jämställdhetspolitiken och att ansvara för att den nationella politiken får ett regionalt genomslag i länet. Framförallt ska detta ske genom strategin jämställdhetsintegrering såväl inom myndigheten och att stötta viktiga aktörer i länet. Strategin sträcker sig över perioden 2014–2016. Ladda ner strategin här

Vill du veta om länsstyrelsernas uppdrag och arbete inom jämställdhetsområdet? Besök vår gemensamma hemsida Jämställdalän.se genom att klicka på bilden nedan:

 Logotype Länsstyrelserna jobbar för jämställdhet

Kontakta oss

Irma Cupina
Särskilt sakkunnig i jämställdhet
irma punkt cupina snabela lansstyrelsen punkt se¤irma punkt cupina snabela lansstyrelsen punkt se
010-2239332
Maria Svenn
Utvecklingsledare mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer
maria punkt svenn snabela lansstyrelsen punkt se¤maria punkt svenn snabela lansstyrelsen punkt se
010-2239315
Elin Turesson
Nationell samordnare LUJ
Elin punkt slutat punkt Turesson snabela lansstyrelsen punkt se¤Elin punkt slutat punkt Turesson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2239301
Karolin Röcklinger
Kommunikatör LUJ
karolin punkt rocklinger snabela lansstyrelsen punkt se¤karolin punkt rocklinger snabela lansstyrelsen punkt se
010-2239295
Kicki Scheller
Enhetschef
Enheten för samhälle och kulturmiljö
Kicki punkt Scheller snabela lansstyrelsen punkt se¤Kicki punkt Scheller snabela lansstyrelsen punkt se
010-2239288