Nyhetsarkiv 

Prenumerera via RSS-flöde

RSSFölj vårt nyhetsflöde med RSS via denna länk.

Urval: Tillståndet i miljön, NyhetRensa urval
Din sökning gav 27 träffar
 • Blåstången längs södra Gästrikekusten fortsätter återhämta sig efter kollapsen 2010

  2016-04-01

  Blåstången och dess systerart smaltång fortsätter återhämta sig efter den kraftiga minskningen i mängd och djuputbredning som observerades 2010 på lokaler mellan södra länsgränsen och Iggön. Det visar Länsstyrelsens övervakning av vegetationsklädda bottnar.

 • Projekt LIV – laxfisk i nedre Dalälven

  Projekt LIV – laxfisk i nedre Dalälven
  2015-11-26

  Projektet LIV ska i första hand utreda nedre Dalälvens potential för att återfå fiskvandring från havet. Med hjälp av inventeringar och analyser ska projektet öka kunskapen om älvens fiskbestånd och d...

 • Ny satsning för miljövänligare båtliv

  Ren botten utan färg, båtbottentvätt. Foto: BoatWasher
  2015-11-26

  Antalet fritidsbåtar ökar för varje år och behovet av nya båtplatser är en utmaning i många av länets kommuner. När nya hamnar för småbåtar ska anläggas och befintliga ska utvecklas kan områden med st...

 • Seminarium - miljögifter i småbåtshamnar

  Ren botten utan färg, båtbottentvätt. Foto: BoatWasher
  2015-11-16

  Länsstyrelsen Gävleborg och Söderhamns kommun inbjuder berörda parter till ett seminarium om miljögifter i småbåtshamnar. Seminariets syfte är att öka kunskapen kring miljöproblematiken i småbåtshamnar. Föreläsare berättar om vilka miljöproblem som finns samt hur de kan åtgärdas/förhindras. Som ett ...

 • Miljöövervakningsdagarna i Högbo inledda

  Miljöövervakningsdagarna
  2015-09-30

  Landshövding Per Bill inledde Miljöövervakningsdagarna i Högbo 30 september. I år är det Länsstyrelsen Gävleborg som arrangerar dagarna. Temat i år är "Från datafångst till miljöåtgärder".

 • Nytt stöd för lokala klimatinvesteringar

  Miljöövervakningsdagarna
  2015-06-30

  Länsstyrelsen ska hantera ett nytt klimatinvesteringsstöd. Det nya stödet är en del av regeringens satsning på klimatfrågorna och ska syfta till att minska utsläppen av växthusgaser. Stödet ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå, i linje med lokala och regionala strategier.

 • Miljösmart mat på menyn – TV-kock inspirerade på Närbogårdens förskola

  Ekokock
  2015-04-24

  Den 23 april besökte ekokocken Carola Magnusson, som varit med i TV-serien Matakuten, Närbogårdens förskola i Gävle för att laga miljösmart skolmat.

 • Pollenmätningar startar i Gävle igen

  Pollenfällan
  2015-04-09

  1 april monterades en pollenfälla på Länsstyrelsen Gävleborgs tak. Det är Naturhistoriska riksmuseet som med Länsstyrelsens hjälp börjar samla in pollen för att få ett bättre underlag till sina pollen...

 • 72 frågor ska ge svar på hur miljön påverkar gävleborgarna

  Pollenfällan
  2015-03-24

  Den här veckan får 3 300 gävleborgare ett brev med frågor om hur ofta de får huvudvärk av inomhusmiljön, ifall deras grannar bullrar mycket och hur ofta deras näsor rinner på grund av bilavgaser. 72 frågor om hälsa, boendemiljö och levnadsvanor ska (hjälpa till att) kartlägga hur miljön påverkar hur...

 • Arsenik, kvicksilver och bromerade flamskyddsmedel påvisade i insjöfisk

  Pollenfällan
  2015-02-12

  Länsstyrelsen och Hudiksvalls kommun har analyserat ett flertal miljögifter i gädda från sjöarna Lillfjärden, Långsjön i Forsa och Södra Dellen i Hudiksvalls kommun. Gäddorna samlades in under sommaren 2014. Därefter genomfördes omfattande analyser av bland annat dioxiner, PCB, bromerade flamskyddsm...

 • Samråd inom vattenförvaltningen - vad tycker du?

  Samråd - vad tycker du?
  2014-12-19

  Den 1 november 2014 till den 30 april 2015 genomförs samråd kring förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, inom vattenförvalt...

 • MiljöXtra nummer 2 2014

  Samråd - vad tycker du?
  2014-10-23

  MiljöXtra är nyhetsbrevet som tar upp allehanda miljöarbete runt om i länet. Här kommer ett nytt nummer som PDF.

 • Låga halter av miljögifter i gös och gädda från Storsjön

  Samråd - vad tycker du?
  2014-09-22

  Länsstyrelsen och Storsjöns FVOF har under året analyserat ett flertal miljögifter i fisk (gös och gädda) från Storsjön, Sandviken. Resultatet visade på låga halter av miljögifterna. Nu fortsätter undersökningarna av fisk från flera sjöar i länet.

 • Klimatanpassningsdag Gävleborg i Bollnäs 22 oktober

  Samråd - vad tycker du?
  2014-09-22

  Länsstyrelsen bjuder in till en dag om klimatanpassning. Temat för dagen är skyfall och översvämningar i tätbebyggda områden. Vi vänder oss i första hand till tjänstemän i kommunerna, politiker, huvudmän för VA och beredskapssamordnare.

 • Länsstyrelser i Norrland startar projekt för att inventera fiberbankar norr om Dalälven

  Samråd - vad tycker du?
  2014-08-27

  Fem länsstyrelser i Norrland har fått sammanlagt 7,6 miljoner SEK från Havs- och Vattenmyndigheten för att inventera fiberbankar och fiberrika sediment längs norra Sveriges kust och i inlandet. Inventeringen ska bidra till att uppnå ett flertal miljömål, bland annat Giftfri miljö.

 • Informationsmöte "Hur mår Storsjön?"

  Samråd - vad tycker du?
  2014-03-07

  Sandvikens Kommun tillsammans med Länsstyrelsen Gävleborg bjuder in till ett möte för allmänheten gällande Storsjön.

 • Nu är det dags att söka LOVA-bidrag

  LOVA-loggan
  2014-01-08

  Kommuner och ideella föreningar är välkomna att söka LOVA-bidrag hos länsstyrelsen. Ansökan ska ha inkommit senast den 14 februari 2014.

 • Internationell konferens i Gävle om hållbart resande

  LOVA-loggan
  2013-05-29

  Onsdagen den 29 maj invigs konferensen ECOMM, Europas största konferens i hållbart resande, på Gävle Konserthus. Den öppnas med tal av ställföreträdande landshövding Anna-Lena Österborg och kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd Carina Blank, Gävle kommun. I år kommer man att fokusera på goda ...

 • Musslor och samhällsplanering visar på miljöläget

  LOVA-loggan
  2013-04-24

  Länsstyrelsen uppdaterar ett par gånger per år indikatorer för uppföljning av miljömålen. Vårens uppdatering vittnar bland annat om att det behövs tas mer hänsyn till miljön i kommunernas planering och att arbetet med att återställa våra vattendrag behöver intensifieras.

 • Länets miljö något bättre än rikets

  LOVA-loggan
  2011-12-16

  Årets uppföljning av Gävleborgs miljömål visar att miljötillståndet i vårt län totalt sett bedöms något mer positivt än i riket som helhet. Även om endast 37 procent av de regionala miljömålen kunde nås till 2010, så är trenden ändå positiv för många. Det handlar om drygt femtio miljömål som täcker ...

Kontakta oss

Eva Malmborg
Handläggare
Informationfunktionen
Eva punkt Malmborg snabela lansstyrelsen punkt se¤Eva punkt Malmborg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251278
Katarina Borg
Handläggare
Informationfunktionen
Katarina punkt Borg snabela lansstyrelsen punkt se¤Katarina punkt Borg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251352
Torsten Edwinson
Handläggare
Verksamhetsstödsenheten
Torsten punkt Edwinson snabela lansstyrelsen punkt se¤Torsten punkt Edwinson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251369