Skydd av kyrkobyggnader, inventarier, kyrkotomter och kyrkogårdar

Svenska kyrkans byggnader och dess inventarier, kyrkotomter och begravningsplatser utgör en viktig del av vårt kulturarv och är skyddade enligt lag. Byggnaderna, inventarierna och miljöerna ska vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte minskar. Länsstyrelsen utövar tillsyn och lämnar tillstånd till ändringar.

Lagen gäller allmänt för kyrkomiljöer som tillkommit före 1940. Tillståndskravet gäller också för vissa, särskilt utvalda kyrkor och anläggningar som är yngre och som har höga kulturhistoriska värden. Kyrkliga inventarier omfattas av tillståndsplikten oavsett dess ålder.

Kyrkliga inventarier av kulturhistoriskt värde ska förvaras och vårdas väl och varje församling ska föra en förteckning över sådana inventarier.

Skyddet regleras i kulturmiljölagens (SFS 1988.950) 4:e kapitel.

I kyrkobyggnader krävs tillstånd för:

  • om- och tillbyggnad,
  • att tillföra eller flytta bänkar, dopfunt, altare, konstnärlig utsmyckning med mera,
  • att ändra eller göra nya installationer, att ändra färgsättning eller ytskikt,
  • att göra andra ingrepp i eller ändringar av exteriör, interiör eller fast inredning,
  • åtgärder avseende lösa inventarier

För kyrkotomt eller begravningsplats krävs tillstånd för:

  • utvidgning eller annan väsentlig ändring,
  • uppförande eller ändring av byggnader, murar, portaler eller fasta anordningar,
  • trädfällning, större ändringar av planteringar,
  • beläggning av gångar med mera.

 Läs mer på Riksantikvarieämbetets hemsida om vård och konservering av kyrkliga föremål

 Vad säger lagen?