Tillsyn och uppföljning

Både kommunen och länsstyrelsen har en roll i tillsynen av plan- och bygglagen (PBL).

Kommunen ska se till att allmänhet och byggherrar följer lagen, och har därför skyldighet att ingripa mot till exempel olovligt eller felaktigt byggande och ovårdade tomter. Länsstyrelsen vägleder kommunen i hur denna tillsyn ska gå till.

Länsstyrelsen ska se till att kommunen i sina plan- och bygglovsbeslut tar tillräcklig hänsyn till  

  • riksintressen        
  • frågor som angår även andra kommuner
  • miljökvalitetsnormer       
  • strandskydd       
  • människors hälsa och säkerhet samt risken för olyckor, översvämning eller erosion

Oftast löses detta genom diskussioner, då länsstyrelsen får en kommunal plan för samråd eller granskning. Om kommunen ändå antar en detaljplan eller områdesbestämmelse, som länsstyrelsen bedömer strider mot något av ovanstående, ska länsstyrelsen upphäva den. Sedan 1987, då plan- och bygglagen kom, har det hänt vid fyra tillfällen här i länet.

Länsstyrelsen kan också besluta att alla lov och förhandsbesked inom ett visst geografiskt område ska överprövas av länsstyrelsen.  För närvarande finns inga sådana områden i Dalarna.

Länsstyrelsen har även ett uppdrag att följa upp kommunernas tillämpning av plan- och bygglagen. Det innebär inte att vi agerar i enskilda ärenden, utan att vi samlar på oss erfarenheter som grund för vår information till kommunerna. Vi rapporterar även till Boverket och regeringen, vilket kan leda till att lagar och handböcker ses över.  

Om du är missnöjd med kommunens beslut i ett ett plan- eller byggärende, som du är berörd av, har du i allmänhet möjlighet att överklaga beslutet till länsstyrelsen. Är du missnöjd med kommunens sätt att hantera ditt ärende, kan du också vända dig till Riksdagens ombudsmän, JO.

Läs mer om JO-anmälan