Översyn av utvidgat strandskydd i Dalarna

Sedan 1950-talet har Länsstyrelsen haft möjlighet att utvidga strandskyddet upp till 300 meter för vissa utpekade områden.  Översynen av dessa områden i länet är ett led i regeringens förändrade lagstiftning för strandskyddet i Sverige. Mellan 2011 och 2015 har Länsstyrelsen Dalarna arbetat med översyn av områden med utvidgat strandskydd.
Dimmig höstdag över en tallbevuxen udde som går ut i en sjö.

Utvidgat strandskydd bildas i vissa områden

Strandskyddsområden får utvidgas till högst 300 meter från strandlinjen om det behövs för att tillgodose något av strandskyddets syften. Strandskyddets syften är att värna allmänhetens tillträde till stränder (allemansrätten) samt värna om växt- och djurlivet som är beroende av dessa miljöer.

Nya beslut om utvidgat strandskydd

I och med översynen skärps kravet för att få utvidga det område som omfattas av strandskydd.  

Alla gamla beslut om utvidgat strandskydd som är fattade före 2009 har nu upphört att gälla. Nya beslut går att läsa nedan.

Nya beslut om utvidgat strandskydd