Strandskydd

Från och med den 1:a juli 2009 ändrades strandskyddslagstiftningen. De nya reglerna ska bland annat stärka strandskyddet i högexploaterade områden och underlätta landsbygdsutveckling i områden med stor tillgång på orörda stränder.
Strandkant mot stor sjö och skog långt borta i horisonten

Kommunen har stort ansvar

Ändringen av strandskyddet som trädde i kraft den 1:a juli 2009 innebar att strandskyddsfrågor i större utsträckning behandlas på regional och lokal nivå. Det är nu i huvudsak kommunen som upphäver och ger dispens från strandskyddet i syfte att besluten ska vara mer anpassade till de lokala förhållandena. Samtidigt skärps kraven på de särskilda skäl som ska föreligga för att upphävande eller dispens ska ges.

De nya reglerna innebär också att en fri passage ska lämnas för att främja friluftsliv och växt- och djurliv när dispens givits. Strandskyddet inträder vid ny detaljplan, nya områdesbestämmelser samt vid upphävande av detaljplaner och områdesbestämmelser.

Landsbygdsutveckling

Varje kommun ska i sin översiktsplan peka ut områden för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Inom dessa områden finns det möjlighet att tillämpa ytterligare särskilda skäl vid dispensgivning (träder i kraft 1 februari 2010). Landsbygdsutveckling i strandnära lägen ska genomföras så att det långsiktiga skyddet av friluftsliv och växt- och djurliv upprätthålls och ge fortsatt tillgång till stränder.

Länsstyrelsen ansvarar för särskilda områden

Länsstyrelsen ska vägleda kommunerna i de nya strandskyddsreglerna och bevaka strandskyddets intressen vid kommunal planläggning samt pröva kommunens beslut i strandskyddsfrågor. De strandskyddsfrågor som handlar om dispenser vid exempelvis byggen av järnväg, allmän väg, försvarsbyggnad eller om området är skyddat av annan än kommunen ansvarar länsstyrelsen för. Sådana områden kan till exempel vara Natura2000-områden och naturreservat. Naturvårdsverket bevakar länsstyrelsernas beslut och ger vägledning tillsammans med Boverket.

Hit skickas ansökan

Ansökningar om dispens ska skickas till respektive kommun i de fall ärendet inte handlar om bygge av järnväg, allmän väg, försvarsbyggnad eller om området är skyddat av annan än kommunen, då ska den ska skickas till länsstyrelsen. I sådana fall, kontakta någon av personerna här intill, för råd om utformning av ansökan. Någon särskild blankett finns inte.

 Content Editor

Länsstyrelsens Dalarnas presentation (pdf, 3 mb)

Inspelning av hela webbinariet (länk till ...)

 Aktuellt

Nya beslut om utvidgat strandskydd
Utvidgat strandskydd - läs Länsstyrelsens beslut här

Nya beslut om komplementbyggnader
Läs besluten här

Ny lag 1 september 2014
Länsstyrelsen kan nu upphäva strandskyddet vid mindre sjöar och vattendrag. En förutsättning är att områdets betydelse för växt- och djurlivet samt friluftslivet är liten.
Läs mer på Naturvårdsverket
Läs mer på Strandskydds-delegationen