Upphävande av strandskydd vid små sjöar och vattendrag

​Länsstyrelsen kan upphäva strandskyddet vid små sjöar och vattendrag. En liten sjö är omkring 1 hektar eller mindre. Ett litet vattendrag är omkring 2 meter brett eller smalare. En förutsättning för att Länsstyrelsen ska kunna upphäva strandskyddet är att områdets betydelse för växt- och djurlivet samt friluftslivet är liten.

För det mesta kan Länsstyrelsen inte upphäva hela strandskyddet, utan delar får vara kvar för att allmänheten ska ha fri passage vid vattnet och för att bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet. Hur mycket strandskydd som behöver vara kvar, bedöms från fall till fall.

En begäran om upphävande av strandskyddet ska innehålla följande:

  • kontaktuppgifter till dig som ansöker
  • fastighetsbeteckning
  • uppgift om markägaren kontaktats
  • om det finns bakomliggande orsak till ansökan
  • beskrivning av växt- och djurliv och eventuell naturvärdesinventering
  • beskrivning av hur allmänheten använder området
  • karta

Skicka begäran om upphävande av strandskydd till dalarna@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen Dalarna, Naturvårdsenheten, 791 84 Falun.
Ange helst "Begäran om upphävande av strandskydd på fastigheten…" som rubrik.