Överklagande av plan- och byggärenden

1 juni 2016 ändras plan och bygglagen, PBL. Ändringen gäller instansordningen för överklagade detaljplaner och områdesbestämmelser. Om du är missnöjd med ett kommunalt myndighetsbeslut    enligt plan- och bygglagen, och är berörd av beslutet, kan du överklaga det hos länsstyrelsen eller Mark- och miljödomstolen.

Ny instansordning för överklagade detaljplaner från 1 juni 2016

Beslut som fattats av en kommun om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelse ska inte längre överklagas till länsstyrelsen utan istället till mark- och miljödomstolen. Ordningen gäller för beslut som tas från och med 1 juni 2016 enligt Plan- och bygglag (2010:900) 13 kap 2a §

Rent praktiskt inlämnas även fortsättningsvis överklagandet till kommunen som efter rättidsprövningen skickar överklagandena av detaljplaner till mark- och miljödomstolen

Enligt övergångsbestämmelserna till den nya lagen anges att för de beslut som meddelats före den 1 juni 2016 gäller äldre bestämmelser, dvs. att dessa beslut ska överklagas till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen tolkar övergångsbestämmelsen som att beslutet har meddelats när det är justerat och tillkännagivet. Överklagandetiden börjar i vart fall att löpa från dagen då beslutet har anslagits. Enligt Länsstyrelsen mening ska överklagade detaljplaner mm som justerats och tillkännagivits senast den 31 maj 2016 överlämnas till Länsstyrelsen

Det gäller bland annat följande situationer:

  • Kommunen har antagit eller upphävt en detaljplan eller områdesbestämmelse. (Mark- och miljödomstolen)
  • Kommunen har beviljat eller avslagit en ansökan om bygglov, marklov, rivningslov eller förhandsbesked. (Länsstyrelsen)
  • Kommunen har beslutat om ett föreläggande, förbud, vite eller en byggsanktionsavgift, för att plan- och bygglagen inte följts. (Länsstyrelsen)

Du, som vill överklaga ett sådant beslut, ska skicka ditt brev till den kommun som har fattat beslutet. Kommunen kontrollerar först att det har kommit in i rätt tid, och i så fall skickas det vidare till Länsstyrelsen eller Mark- och miljödomstolen, tillsammans med övriga handlingar. I de fall som Länsstyrelsen tar ett beslut, och du fortfarande är missnöjd med vårt avgörande, kan du överklaga det till Mark- och miljödomstolen.

Observera följande:

När det gäller detaljplaner, är Mark- och miljödomstolens uppgift inte att göra en allmän lämplighets­bedömning, utan bara att pröva om det överklagade beslutet strider mot någon rättsregel. I så fall upphävs beslutet i sin helhet.

Ett kommunalt beslut om att anta en översiktsplan kan inte överklagas innehållsmässigt. Det beror på att en översiktsplan inte är bindande, utan bara anger kommunens politiska viljeinriktning.

Ett kommunalt beslut att säga nej till att anta en ny detaljplan, kan inte heller överklagas, eftersom kommunen själv avgör om och när det är lämpligt att anta, ändra eller upphäva en detaljplan. Det är en del av det så kallade ”kommunala planmonopolet”.