Kanalisationsstöd

Kanalisationsstöd är ett statligt stöd som instiftades 2008 och som kan ges till projekt där man anlägger fiberkanalisation för IT-infrastruktur. Stödet kan sökas av kommuner, företag, samfällighetsföreningar, ekonomiska föreningar eller privatpersoner.
Senaste nytt per 1 september 2014: Dalarna tilldelades 1,66 Mkr för kanalisationsstöd för vart och ett av åren 2012 - 2014. Dessa är slut. I skrivande stund finns ingen information om det kommer att komma mer kanalisationsstöd till länen framgent.

 

Ansökan om kanalisationsstöd i Dalarna görs hos länsstyrelsen och regleras i förordningen (SFS 2008:81) om stöd till anläggning av kanalisation.

Syftet med stödet är att bidra till att det grävs ned kanalisation som kan användas vid utbyggnad av fiberoptiska nät.

På sikt kommer fiberoptik att ersätta dagens kopparkablar. Det ligger i samhällets intresse att det läggs ned åtminstone tomkanalisation när "det ändå grävs" någonstans i landet. Den kostsammaste delen i sådana här projekt är vanligtvis själva grävkostnaden. Övergripande handlar det alltså om att hushålla med samhällets resurser samtidigt som man underlättar utbyggnad av fibernät.

För aktuell information om hur mycket pengar som återstår att söka, kontakta Anders Oksvold med hjälp av uppgifterna till höger på sidan.

Vem kan söka stöd?

Stöd får lämnas till en kommun eller en enskild. Det kan förutom en kommun till exempel vara ett företag, en samfällighetsförening, en ekonomisk förening eller en privatperson.

Projektens karaktär och omfattning

Stödet kan bara gå till projekt där bredbandsnät inte kommer att byggas på marknadsmässiga grunder inom tre år. Detta innebär i praktiken att projekt som genomförs i tätorter inte kan få stöd, men däremot projekt i glesbygd.

Stöd kan inte heller ges till projekt i områden där det redan finns tillgång till fiberkanalisation.

Länsstyrelsen bedömer om stöd kan lämnas till projektet. Vid prioritering mellan olika projekt ska länsstyrelsen enligt förordningen prioritera de projekt som bedöms vara mest motiverade ur ett näringspolitiskt perspektiv.

Projekt som beviljas stöd ska vara färdigställda inom två år räknat från datum för beslut.

Hela stödet betalas ut i efterskott, när projektet har slutförts och slutredovisningen godkänts av länsstyrelsen.

Detta stöd bör inte förväxlas med stödet ur Landsbygdsprogrammet (LBP). Kanalisationsstöd kan inte användas tillsammans med LBP-medel i ett och samma projekt (sträcka) utan får sökas och hanteras separat.

Krav på kanalisationen

Flera krav ställs på innehavaren av kanalisationen som berör hur den utformas, dokumenteras och tillhandahålls. Bland annat ställs krav på att den kanalisation som får statligt stöd ska utformas på sådant sätt att den kan användas av två eller flera IT-infrastrukturägare.

Innehavaren ska upprätthålla och förvalta dokumentation över kanalisationen samt hålla länsstyrelsen informerad om var dokumentationen finns tillgänglig. Kanalisationen ska också tillhandahållas ägare av IT-infrastruktur på ett icke-diskriminerande sätt och till ett pris som sätts med hänsyn till det statliga stödets storlek.

Stödets storlek

Kanalisationsstöd utgår med hälften av projektkostnaden dock maximalt 50 kronor/m. Detta stöd kan inte kombineras med andra stöd för samma sträcka.  Länsstyrelsen kan besluta om cirka 1,6 miljoner kronor per år i kanalisationsstöd.

Till kostnader som får räknas in i underlaget hör projektering, material, arbete, maskinhyra och liknande. Kostnader för att utnyttja mark får dock inte tas med.

Medfinansiering

Annan offentlig part än länsstyrelsen, exempelvis Post- och telestyrelsen (PTS), kan stå för en del av kostnaden för kanalisationen (så kallad offentlig medfinansiering). Man söker stödet till medfinansiering via ansökan om kanalisationsstöd som handläggs av länsstyrelsen. Det går inte att söka direkt av PTS.

I högerspalten finns länkar till PTS webbplats och villkoren för deras medfinansiering.

Ansökningsblankett

Ansökningsblanketten samt en villkorsbilaga finns att ladda ner i högerspalten. Du kan välja mellan Word- och PDF-format. Fyll i ansökan och skicka sedan in till följande adress:

Länsstyrelsen i Dalarnas län
Anders Oksvold
791 84 Falun