Digital Agenda

Den digitala agendan är namnet på en satsning för att samordna olika insatser och åtgärder på IT- och kommunikationsområdet. Målsättningen är att den ska bidra till att Dalarna och Sverige blir bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.
Foto: Mostphotos

Den digitala agendan består av sex delar.

Framtidens skola

Skolan rustar barn och ungdomar för framtiden. Redan i dag genomsyrar IT stora delar av vårt samhälle, en utveckling som kommer att fortsätta. För att kunna verka och fungera i dagens och framtidens samhälle behövs både en förmåga att hantera digitala verktyg och en mer teoretisk förståelse för vad det digitala är och vad som krävs där. Med hjälp av IT kan svensk skola och undervisning öka verksamhetens innovativa förmåga och kvalitet i att förmedla relevanta kunskaper till dagens och morgondagens ungdomar.

Digitalt innanförskap

För att delta i dagens samhälle och tillgodogöra sig utbildning, samhällstjänster, socialt deltagande samt underhållning och förströelse förutsätts i växande utsträckning ett digitalt innanförskap. Det är med andra ord viktigt att alla som vill kan använda de möjligheter som digitaliseringen erbjuder, oavsett personliga förutsättningar som ålder, kön, funktionsnedsättning, kunskapsnivå eller ekonomiska, kulturella och etniska förutsättningar.

Modernt företagande

Användningen av IT bland företag är generellt hög, men samtidigt finns det studier som visar att särskilt småföretag inte utnyttjar den potential som IT erbjuder och att IT-användningen varierar beroende på var företaget är lokaliserat och i vilken bransch det verkar. Många av dessa företag skulle kunna utveckla sin verksamhet och förenkla sin vardag med hjälp av IT och internet.

E-förvaltning

Inom demokratiområdet ska IT vara ett stöd för medborgardialog samt bidra till att öka medborgarnas kunskap, samhällsengagemang, insyn och inflytande. I nuläget ligger kommuner och myndigheter här i Dalarna olika långt framme.

E-hälsa

Det nationella arbetet inom e-hälsa inriktas på att skapa synliga och konkreta förbättringar för tre huvudsakliga målgrupper: individen, vård- och omsorgspersonalen samt beslutsfattare inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten.

Bredband

Bredbandsutbyggnad ingår som en av sex delar i den digitala agendan. För att det ska vara möjligt att använda och erbjuda digitala tjänster behövs en grundläggande infrastruktur med väl fungerande elektroniska kommunikationer. I praktiken betyder det att vi både idag och i framtiden behöver fiber på de flesta ställen i Dalarna.