Bredbandsutbyggnad

Målet med svensk bredbandspolitik är att utbyggnaden av bredband ska ske på kommersiell grund i marknadens regi, det vill säga av operatörerna själva för att de kan tjäna pengar på det. I de fall utbyggnad inte anses lönsamt och marknaden inte agerar finns det statliga stöd för att bidra till att nät ändå byggs. Typiskt sett handlar det om områden med relativt få kunder och större avstånd.

Regeringens bredbandsstrategi

Regeringen beslutade 2009 om en nationell bredbandsstrategi för Sverige. Det övergripande målet är att Sverige ska ha ”bredband i världsklass”. En hög användning av IT och Internet är bra för Sverige vad gäller tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga. I strategin ställer man upp det konkreta målet att 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. Redan år 2015 bör 40 procent ha tillgång till bredband med den hastigheten. Strategin finns att ladda ner från regeringens hemsida, se länk i högerspalten.

Dalarnas bredbandsstrategi

Länets bredbandsstrategi utgår ifrån regeringens men tar fasta på våra specifika utmaningar. Den finns att ladda ner via länk i högerspalten. Huvuddokumentet behandlar strategin mer övergripande och fram till år 2020 medan handlingsplanen är mer kortsiktig och fokuserar på åtgärder för att nå målen. Denna uppdateras också oftare.

Pågående aktiviteter

Kansliet för bredband och Digital Agenda

 • Strategiska frågor, dialog, information, arbete med "Best Practice".
 • Stöttar Bredbandsforum Dalarna.
 • Stöttar byalag med information.
 • Tar fram en regional utbyggnadsplanering (underlag till marknadsanalys) samt för dialog kring denna.
 • Deltar i nationella forum och företräder Dalarnas särskilda förutsättningar.
 • Agerar för att minska administrativa hinder.
 • Driver projekt för att åstadkomma effektivare utbyggnad av mobil täckning i Dalarna. Läs mer om projektet här.

Bredbandsforum Dalarna

 • Beredning av vilka orter som anses prioriterade i samband med att en regional utbyggnadsplanering tas fram (ligger nära marknadsanalysen).
 • Dialog kring principer för prioritering i länet.
 • Samverkan kring strategiska frågor.
 • Verkar för samverkan mellan privat och offentligt ägd infrastruktur i länet.
 • Förankring av strategier och upplägg i kommunerna.
 • Kunskapsspridning.