Reklamskyltar utmed vägar

Om du vill sätta upp en reklam- eller informationsskylt utmed en väg kan det krävas tillstånd från Länsstyrelsen, Trafikverket eller kommunen. Därutöver krävs tillstånd från markägaren.

När krävs tillstånd från Trafikverket?

Alla vägar består av en vägbana och ett vägområde. Vägområdet varierar men brukar sträcka sig mellan 5-10 m från vägbanan.


Bild på vägområde 

Om du önskar sätta upp en reklam- eller vägvisningsskylt inom vägområdet ska du kontakta berörd väghållningsmyndighet.

När det gäller statliga vägar ska du därför kontakta Trafikverket. Är det en kommunal väg är det kommunen som ska kontaktas och är det en enskild väg är det den berörda vägföreningen/samfällighetsföreningen eller likande som ska kontaktas.

När krävs tillstånd från kommunen?

Om du önskar sätta upp en skylt inom detaljplanelagt område krävs bygglov. En sådan ansökan görs hos kommunens byggkontor.

När krävs tillstånd av Länsstyrelsen?

Om du vill sätta upp en skylt inom 50 meter från vägområdet krävs i många fall tillstånd enligt 46 § väglagen. De fall som inte kräver tillstånd är exempelvis om skylten kräver bygglov eller om den ska sitta på en byggnad och informerar om verksamhet som finns på platsen.

Om skylten kräver tillstånd prövar Länsstyrelsen om skylten kan komma att påverka trafiksäkerheten negativt. Detta görs efter samråd med Trafikverket och polismyndigheten. Dessutom görs en prövning enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (LGS) om skylten inte enbart ska monteras tillfälligt. En prövning enligt LGS sker av alla "tavlor, skyltar, inskrifter eller därmed jämförliga anordningar för reklam, propaganda eller liknande ändamål". Prövningen sker utifrån en bedömning om skylten kan komma att inverka menligt på landskapsbilden.

Om du vill sätta upp en skylt mer än 50 meter från vägområdet krävs endast tillstånd enligt LGS. Även denna ansökan prövas av Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen ska ta ut en ansökningsavgift för sin handläggning enligt följande:

  • Prövning enligt väglagen - 700 kr
  • Prövning enligt LGS - 3700 kr

Ansökningsavgiften betalas till Länsstyrelsens  bankgironummer 5050-5866. Ansökningsavgiften ska vara betald innan Länsstyrelsen kan påbörja sin handläggning.

Vad ska en ansökan innehålla?

En ansökan ska innehålla en redogörelse för varför skylten önskas (vilket syfte). Därutöver ska en ritning av skylten lämnas där det framgår skyltens mått (höjd, bredd, djup, höjd från marken etc.), samt utformning (text, typsnitt och storlek på texten, eventuella bilder etc.). Slutligen ska ansökan innehålla en karta där skyltens önskade placering finns markerad. Av materialet ska framgå hur långt från vägen skylten önskas placeras.

Otillåten reklam inom vägområdet

Om reklam sätts upp inom vägområdet utan tillstånd har Trafikverket rätt att ta bort den. Trafikverket förvarar reklamskylten i minst tre månader, och ägaren kan hämta ut den. Om reklamanordningen kan betraktas som skräp utan värde kastas den.

Otillåten reklam utanför vägområdet

Kommunerna kan se till att reklamskyltar som står utanför vägområdet och som inte har tillstånd att stå där kommer bort. Kommunerna har tillsynsansvar enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. De kan förelägga att otillåten reklam ska tas bort, sätta ut viten och vidta åtgärder på den ansvariges bekostnad.