Trafikreglering

De flesta trafikregler som bestämmer hur vi ska uppträda i trafiken finns i trafikförordningen (SFS 1998:1276). Reglerna gäller likadant i hela landet. Många trafikregler gäller även om de inte är skyltade eller utmärkta. Exempel på generella regler är att du inte får parkera på en huvudled eller att du alltid ska använda bilbälte. Trafikregler gäller både på vägar och i terrängen.

Lokala trafikföreskrifter

Utöver de generella trafikreglerna kan särskilda trafikregler meddelas som lokala trafikföreskrifter.

Lokala trafikföreskrifter kan vara permanenta, men kan även gälla under en del av året eller tillfälligt, till exempel i samband med ett visst evenemang.

Lokala trafikföreskrifter kan till exempel vara:

  • Hastighetsbegränsning
  • Stopplikt och väjningsplikt
  • Huvudled
  • Omkörningsförbud
  • Stannande och parkering

Vem beslutar om trafikföreskrifter?

Vilken myndighet som beslutar om trafikföreskrifter beror på flera olika faktorer, men lite förenklat gäller följande:

Kommunen beslutar om lokala trafikföreskrifter för vägar där kommunen är väghållare, det vill säga har ansvar för drift och underhåll. Föreskrifter om hastighet, stannande och parkering beslutas alltid av kommunen för alla vägar som ligger inom tättbebyggda områden. Kommunen beslutar vad som ska utgöra tättbebyggt område.

Trafikverket beslutar föreskrifter om hastighetsbegränsning på det större vägnätet till 80-120 kilometer i timmen. Dessa föreskrifter är inte lokala trafikföreskrifter, utan beslutas med stöd av trafikförordningen.

Länsstyrelsen beslutar lokala trafikföreskrifter för allmänna vägar där staten är väghållare, det vill säga där Trafikverket har ansvar för drift och underhåll. I regel finns dessa vägar utanför kommunernas tättbebyggda områden, men större vägar kan ha statlig väghållning även där de går genom ett tättbebyggt område. Länsstyrelsen beslutar även i vissa andra fall, till exempel när det gäller hastighetsbegränsning på enskilda vägar och stopp- eller väjningsplikt på vägar som ansluter mot allmänna vägar med statlig väghållning. Länsstyrelsen kan besluta om hastighetsbegränsning när det behövs en lägre hastighet på en kortare sträcka.

Var hittar du de lokala trafikföreskrifterna?

Alla lokala trafikföreskrifter som kommuner, länsstyrelsen och Trafikverket beslutat om ska finnas och vara sökbara i en rikstäckande databas för trafikföreskrifter Svensk Trafikföreskrifts samling (STFS).