Tillstånd enligt 47§ väglagen

Inom ett avstånd av tolv meter från ett vägområde, får det inte utan länsstyrelsens tillstånd uppföras byggnader, göras tillbyggnader eller utföras andra anläggningar eller andra sådana åtgärder som kan försämra trafiksäkerheten.

​Länsstyrelsen kan, om det är nödvändigt med hänsyn till trafiksäkerheten, föreskriva att avståndet ökas, dock högst till 50 meter.

I samband med tillståndet får länsstyrelsen meddela de föreskrifter som behövs.

Bestämmelserna om krav på tillstånd av länsstyrelsen gäller inte inom områden med detaljplan. De gäller inte heller för åtgärder som kräver bygglov.

Ansökan

Ansökan om tillstånd ska innehålla följande uppgifter.

  • vem som söker tillståndet
  • vilken fastighet åtgärden gäller
  • vilken kommun
  • nummer på berörd väg
  • typ av byggnad/anläggning
  • uppgifter om avstånd/placering från vägmitt
  • en karta/situationsplan med ungefärlig placering bör även finnas med

Skicka in ansökan till:

dalarna@lansstyrelsen.se

eller till:

Länsstyrelsen Dalarna, 791 84 Falun

Avgift

Avgift på 2 300 kronor inbetalas till bankgiro 5050-5858

Ange på inbetalningskortet att inbetalningen avser 47 § väglagen. Handläggningen av ärendet påbörjas inte förrän nämnd avgift är inbetald.