Vindkraft

Länsstyrelsen har hand om den regionala vindkraftplanering vilket bland annat innebär rapportering om förhållandena i länet till Energimyndigheten och regeringen. Vi tillhandahåller planeringsunderlag åt kommunerna och handlägger tillståndsärenden för vindkraft. Vi ska verka för att andelen förnybar energi ökar och bidra till att uppnå det nationella planeringsmålet för vindkraft.

Vindkraften har potential att snabbt skapa ny elproduktion och ger ett tydligt tillskott till landets energi­försörjning. Länsstyrelsens roll är bland annat att:

 - driva på kommunernas planering för vindkraft och
    ge dem underlag för planeringen
 - pröva tillstånd för större vindkraftsetableringar på land 
 - besluta om överklagade bygglov för vindkraftverk
 - medverka vid Energimyndighetens beslut om riksintressen.

Planeringsram för utbyggnad av vindkraft
Riksdagen har beslutat om en planeringsram för hur mycket vindkraft som ska byggas. Planerna är att till år 2020 ha en årlig produktion av el från vindkraft på 30 TWh, varav 20 TWh på land och 10 TWh till havs. Syftet med en planeringsram är att synliggöra intresset för vindkraft i den fysiska planeringen. Ramen anger med andra ord de nationella anspråk som vindintresset har på tillgång till mark- och vattenområden. Du kan få mer information om de nationella målen på Regeringskansliets sidor för vindkraft.

Hedbodberget, februari 2011Regeringens vindkraftssamordnare
Vindkraftsamordnarna ska underlätta samspelet mellan vindkraftprojektörer, myndigheter och andra aktörer på central, regional och lokal nivå.

Vindkraftssamordnaren i region mitt är Lars Thomsson. Han nås på telefon 0708-251110 och e-post lars.thomsson@gotland.se

 

Senast uppdaterad 2016-05-16