Råd i byggnadsvård

När du står inför en restaurering finns vissa förberedelser som måste göras. Dessa har du nytta av oberoende av om du tänker söka bidrag för restaureringsåtgärderna eller inte. De viktigaste råden = Skynda långsamt och använd många bollplank!

Förarbete

Fortbilda dig om din byggnad. Läs på om principer, detaljer, tekniker och hantverksmässiga utföranden. Till höger på sidan finns en hänvisning till informationsblad i särskilda ämnen som fönsterrenovering, tak och så vidare. Här finns också hänvisning till ett antal andra hemsidor med viktig information om byggnadsvård. Ta också del av andra restaureringsprojekt genom att läsa om dem och kanske även besöka dem.

Ta också med tankar om vad byggnaden ska eller kan användas till i framtiden och hur det ska förenas med dess bevarande.

Som fastighetsägare/byggherre bör du ta reda på om ditt hus eller din mark omfattas av någon skyddslagstiftning. Kräver de arbeten du ska göra bygglov eller bygganmälan? Behöver du tillstånd till förändring av byggnadsminne eller tillstånd till ingrepp i fornlämning?    

Om du har för avsikt att utföra ett mer omfattande vårdarbete kan det vara en god idé att redan i planeringsfasen anlita en sakkunnig på området. En sådan kan vara en antikvarie, arkitekt eller byggnadsingenjör med erfarenhet av arbete med byggnadsvård och kulturmiljöer. Genom att låta upprätta entreprenadhandlingar, där arbetenas omfattning är tydligt specificerade, kan du underlätta både för dig själv och för den entreprenör som ska utföra arbetena. Ett gott grundarbete lönar sig. 

Se till att åtgärdsplanen görs på ett sådant sätt så att du kan bygga vidare på den i en kommande dokumentation.

Upphandling

Vid upphandling av byggnadsarbeten på kulturhistoriskt värdefulla byggnader är det viktigt att välja entreprenörer och hantverkare som har erfarenhet av liknande uppdrag. Dåligt resultat, ekonomiska tvister och höga kostnader kan bli obehagliga överraskningar om uppdraget läggs på oerfarna yrkesmän.

Ett sätt att säkerställa kvalitén på de arbeten som ska utföras kan vara att begära att entreprenören talar om vilka personer och eventuella underentreprenörer som kommer att vara med i projektet.  

För större byggprojekt utarbetas förfrågningsunderlag till grund för en upphandling. Av detta underlag ska det framgå exempelvis om byggnaden är skyddad genom kulturminneslagen, vilka krav som kommer att ställas på utförandet och att arbetet kommer att följas och kontrolleras av antikvarisk expertis.

Även vid mindre omfattning på arbetena är det klokt att begära in anbud från flera entreprenörer. Du kan då få en uppfattning om vad som är ett rimligt pris för de arbeten som ska göras. Kontrollera att kostnaderna för material, byggnadsställningar, arbetstid och annat anges i de anbud du fått in.  

Redan när du begär in anbuden bör du försäkra dig om att entreprenörerna förstår och räknar in de särskilda kulturhistoriska kraven. 

En juridiskt viktig fråga är vilket betalningssätt du har tänkt dig? Löpande räkning eller fast pris? Det finns fördelar och nackdelar med båda alternativen. Det är viktigt att du är medveten om vad dessa betalningsformer innebär och vad följderna blir för dig som beställare om det skulle uppstå komplikationer eller oförutsedda arbeten.

När arbetet kommit igång

Gör en löpande dokumentation av arbetet genom att ta bilder, skissa och anteckna vad som händer i bygget, exempelvis i form av en dagbok. Notera också viktiga beslut, avvikelser från den ursprungliga planen och hur mycket tid det går åt. Se till att dokumentationen görs på ett sådant sätt att den enkelt går att sammanställa till en rapport över utförda arbeten.

 

Enklare restaureringsprojekt

Vid enklare restaureringsprojekt kan det vara rimligt att i egen regi göra skadeinventering, åtgärdsplan och upphandling. Till höger lämnas vägledningar och exempel på hur man kan gå till väga.