Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att fortsätta sitt arbete med att stödja och informera kommuner och andra relevanta aktörer i arbetet med att underlätta inträde på bostadsmarknaden för resurssvaga hushåll. Uppdraget gäller under två år.
Nyckelring med rostiga nycklar

Tryggheten i att ha en ordnad bostad är en förutsättning för mycket i det dagliga livet; för vila, sömn, matlagning och personlig hygien men också för att sköta studier och arbete och för att ha ett socialt umgänge. Tillgång till bostad är en mänsklig rättighet.

Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar fastställer att varje kommun ska planera för bostadsförsörjningen med målet att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Kommunens uppdrag handlar om insatser för att skapa balans mellan behov och efterfrågan och att grupper inte utestängs från bostadsmarknaden. Kommunerna behöver också utforma mer riktade insatser och olika former av individuellt stöd för att motverka hemlöshet och vräkningar 

Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelsernas uppdrag genomförs som en del av det stöd som länsstyrelserna erbjuder kommunerna i planeringen av bostadsförsörjningen. Förutom att analysera hur kommunerna beaktar arbetet med att motverka hemlöshet ger länsstyrelserna också stöd och råd till kommunerna att motverka hemlöshet, i synnerhet bland barnfamiljer som riskerar att drabbas av vräkning. Länsstyrelserna ger även stöd och råd till kommunerna hur de kan arbeta för att underlätta inträdet på bostadsmarknaden, bland annat genom ägardirektiv till allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. I rapporten "Hemlöshet – En fråga om bostäder" finns tips om hur kommunerna kan motverka hemlöshet och arbeta vräkningsförebyggande.

Inom ramen för regeringsuppdraget har länsstyrelserna genomfört en kartläggning av ägardirektiven till de allmännyttiga bostadsföretagen som redovisats i rapporten Ägardirektiv till allmän nytta – Kommunernas styrning av bostadsaktiebolagen  

 

 Här kan du läsa rapporten Bostad åt alla

 Här kan du läsa Ägardirektiv till ingen nytta