Bostadsförsörjning

Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande faktorer som har betydelse för såväl tillväxten som välfärden i både kommuner och region. Boendeplaneringen är därför en viktig del i kommunernas strategiska planering.

Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar lägger fast att varje kommun ska planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Länsstyrelsens roll är att ge råd, information och underlag.

I början av varje år besvarar Sveriges kommuner en bostads-marknadsenkät.  Länsstyrelsen samman­ställer svaren och analyserar situationen i det egna länet. Vi besöker även en tredjedel av länets kommuner varje år för att diskutera läget på deras bostadsmarknad.  En sammanfattande analys av enkätsvar och besök publiceras årligen i rapporten Bostadsmarknaden i Dalarna (se högerspalten).  

Utifrån länens rapporter gör Boverket  en övergripande nationell bedömning av det aktuella läget på bostadsmarknaden, där man belyser regionala skillnader, följer utvecklingen över tiden och gör bedömningar av utvecklingen de närmaste åren.

Länk till Boverket