Vanliga frågor om stödet för hyresbostäder och bostäder för studerande

Länsstyrelsen får många frågor om det statliga investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för studerande (HYS). Kontakta oss gärna om du har frågor, men kanske hittar du svaret på din fråga nedan.

Detta stöd gäller för projekt som påbörjas från den 1 januari 2017. Villkoren för denna variant är i stort sett desamma som i det tidsbegränsade stödet. Det som skiljer stöden åt är att det finns fler krav på hur bostäderna ska förmedlas i det tidsbegränsade stödet.

Vad är syftet med stödet?

Fler hyresrätter och bostäder för studerande ska uppföras.

Syftet är också att få bostäder med rimliga boendekostnader och bostäder med lägre energianvändning än vad som gäller för övrig nyproduktion enligt BBR.

Vad innebär "rimliga boendekostnader"?

Normhyran* får vid tillträdet inte överstiga:

För hyresbostäder:

• 1 450 kronor i Stockholmsregionen

• 1 350 kronor i regionen Stockholmsnära kommuner, i Göteborgs- och Malmöregionerna, i regionen övriga kommuner med hög och varaktig befolkningstillväxt och i regionen övriga stora kommuner

• 1 300 kronor i övriga landet.

För bostäder för studerande:

• 1 450 kronor i Stockholmsregionen

• 1 350 kronor utanför Stockholmsregionen.

*Läs mer om normhyra här.

Länsstyrelsen får i ett enskilt fall besluta om undantag från hyreskravet, om det finns särskilda skäl.

Vad innebär "lägre energianvändning"?

Byggnaden ska ha låg energianvändning, motsvarande högst 88 procent av Boverkets byggregler (BFS 2011:6).

Vilken form av bostäder kan man få stöd för?

Stödet får lämnas för:

• hyresrätter i områden med befolkningstillväxt och bostadsbrist

• bostäder för studerande i eller i anslutning till kommuner där det finns universitet, högskola eller annan eftergymnasial utbildning eller folkhögskola

• hyresrätter i en kommun som inte har befolkningstillväxt, om det finns brist på en viss typ av bostäder och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Gäller stödet endast vid nybyggnation?

Nej!

Stödet kan ges för nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad. Tillbyggnaden eller ombyggnaden kan avse hela byggnaden eller en del av den. Den del som byggs om får dock inte ha använts till bostäder under de senaste åtta åren.

Gäller stödet endast för flerbostadshus?

Nej!

Stöd kan lämnas till bostäder i såväl flerbostadshus som i småhus så länge upplåtelseformen är hyresrätt.

Spelar det någon roll vart i landet man vill bygga?

Ja!

För hyresbostäder finns tre olika stödnivåer beroende på vilken region fastigheten ligger i.

För bostäder för studerande finns två olika stödnivåer.

På Boverkets webbplats kan du se vilken kommun som tillhör vilken region.

Hur mycket stöd kan man få?

Stöd lämnas med ett visst belopp per kvadratmeter boarea (BOA).

Högsta möjliga stöd för hyresbostäder är

• 6 600 kr/m² boarea i Stockholmsregionen

• 5 300 kr/m² boarea i regionen Stockholmsnära kommuner, i Göteborgs- och Malmöregionerna, i regionen kommuner med hög och varaktig befolkningsökning och i regionen övriga stora kommuner

• 3 800 kr/m² boarea i regionen övriga landet.

Högsta möjliga stöd för bostäder för studerande är

• 6 600 kr/m² boarea i Stockholmsregionen

• 5 300 kr/m² boarea utanför Stockholmsregionen.

Lägenheter med BOA upp till och med 35 kvadratmeter får högsta stödbeloppet i respektive region.

För lägenheter med BOA över 35 kvadratmeter, upp till och med 70 kvadratmeter lämnas stöd med 50 procent av högsta stödbeloppet.

För lägenheter med BOA över 70 kvadratmeter lämnas inget stöd.

Exempel:

För exempelvis en trerumslägenhet på 77 kvadratmeter i Stockholmsregionen blir stödbeloppet:

35 x 6 600 kr = 231 000 kr

35 x 3 300 kr = 115 500 kr

7 x 0 kr = 0 kr

Totalt 346 500 kr

Kan man få stöd även för andra utrymmen?

Areor för gemensamma aktiviteter, såsom utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation får stöd med 50 procent av högsta stödbeloppet.

Hur påverkas stödet om energianvändningen blir riktigt låg?

För en energianvändning motsvarande högst 56 procent av Boverkets byggregler (2011:6), enligt dess lydelse 2015:3, ska stödbeloppen höjas med 75 procent.

Det vill säga högst 56 procent av de krav på energianvändning som gällde den 29 september 2016.

Finns det krav på hur bostäderna ska förmedlas?

Ja, för hyresbostäder (alltså inte för bostäder för studerande).

Stödmottagaren ska se till att bostäderna förmedlas genom en överenskommelse med den kommunala bostadsförmedlingen eller att de på annat sätt förmedlas enligt öppna och transparenta principer.

Bostäderna ska förmedlas på ett socialt integrerande sätt så att en blandning av hushåll med olika ekonomiska förutsättningar uppnås. Stödmottagaren ska ge företräde till hushåll som av ekonomiska skäl har bäst behov av en bostad till rimlig hyra, om det inte har en tydligt negativ effekt när det gäller blandningen av hushåll. Det kan också finnas hushåll som av särskilda skäl behöver en bostad till rimlig hyra, till exempel medicinska skäl eller hushåll som efter en separation behöver en bostad.

Kraven på hur bostäderna ska förmedlas gäller under femton år räknat från länsstyrelsens utbetalningsbeslut.

Vem bedömer och avgör vilka hushåll som bäst behöver en bostad till rimlig hyra?

Det är stödmottagaren som själv bedömer och avgör vilka hushåll som av ekonomiska eller särskilda skäl bäst behöver en bostad till rimlig hyra. Det kan också finnas mer eller mindre uttalade lokala principer för förmedlingen av bostäder som stödmottagaren behöver

ta hänsyn till. Företräde på grund av ekonomiska eller särskilda skäl ges under förutsättning att hushållet har den nödvändiga betalningsförmåga som krävs för att betala hyran.

Vilka krav får man ställa på den bostadssökandes ekonomi?

Stödmottagaren ska ställa rimliga krav på bostadssökandens ekonomi. Det är tillräckligt att det är sannolikt att hyresgästen har möjlighet att betala hyran vid en kalkyl av vad hushållet har kvar att leva på efter att hyran är betald.

Detta krav gäller under femton år räknat från länsstyrelsens utbetalningsbeslut.

Vart kan man läsa mer om stödet?

På Boverkets webbplats finns mer att läsa.

Boverket har också tagit en fram en broschyr som går att ladda ned här.