Stöd till solceller

Du kan söka stöd för att installera alla typer av elnätsanslutna solceller. Syftet med detta stöd är att bidra till omställningen av energisystemet och till näringslivsutveckling inom energiteknikområdet genom att fortsätta skapa intresse för solceller i den byggda miljön.

Stödet riktas till alla typer av aktörer, det vill säga såväl företag och offentliga organisationer som privatpersoner.

Hur stort är stödet?

Från och med 1 januari 2018 är stödandelen 30% av stödberättigade kostnader.

Det finns ett tak för stödet på 1,2 miljoner kronor per solcellssystem och de stödberättigade kostnaderna får uppgå till högst 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

Stödet kan inte kombineras med t ex ROT-avdrag.

Broschyr och checklista för dig som vill söka stödet

Länsstyrelsen i Dalarnas län har tagit fram en informationsbroschyr där du som sökande kan läsa mer om reglerna och handläggningen kring stödet. Vi har också tagit fram en checklista som med fördel kan skrivas ut och användas som stöd när ansökan fylls i, detta för att ansökan ska vara så komplett som möjligt när den kommer in till länsstyrelsen.

Information om solcellsstödet.pdf

Checklista SOLEL, för sökanden.pdf

Ansöka om stöd

Ansökan om solcellsstöd ska göras skriftligt. På energimyndighetens webbplats finns ansökningsblankett.

Ansökningsblankett hittar du här. 

Blanketter och information kan även hämtas i receptionen hos länsstyrelsen på Åsgatan 38 i Falun, alternativt kan de beställas på tel. 010-22 50 000.

Ansökan skickas till:

Länsstyrelsen i Dalarnas län
Åsgatan 38
791 84 Falun

 

Mer information finns också på Energimyndighetens webbplats.

Uppföljning av statligt stöd till solceller

Den som får solcellsstöd förbinder sig att under tre år lämna in en uppföljning till länsstyrelsen, som visar hur mycket anläggningen producerat.

Här kan du skriva ut blankett för uppföljning av statligt stöd till solceller.

Annan information

Bygglov

Länsstyrelsen upplyser om att solcellsmodulen kan utgöra en bygglovspliktig åtgärd enligt plan- och bygglagen (2010:900). Kontakta kommunens byggnämnd för bedömning av lovplikt innan anläggningen monteras.

Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el

Om du inte själv förbrukar all el du producerar med dina solceller på villataket eller vindkraftverket på din villatomt, utan överskottet matas in till elnätet, har du, under vissa förutsättningar, från och med den 1 januari 2015 rätt att få skattereduktion för detta.

Mer information finns på Skatteverkets webbplats.