Stöd till bostäder för äldre

Stödet syftar till att öka antalet bostäder för äldre och öka möjligheterna till gemenskap och trygghet för äldre. Du kan ansöka för projekt som påbörjats den 1 januari 2016 eller senare. Regeringen har avsatt 300 miljoner kronor under 2017 för stödet och 400 miljoner årligen för 2018–2020.

Stödet kan ges för både ny- och ombyggnad.

Några villkor för stödet :

  • Ansökan om stöd ska ha kommit in till länsstyrelsen senast sex månader räknat från projektets påbörjande.

  • För bygglovspliktiga åtgärder ska ett beslut om bygglov som vunnit laga kraft finnas.
  • Stöd kan ges för uppförande av hyresrätter för äldre personer, inte bostadsrätter.
  • För ombyggnad av befintliga hyresbostäder för äldre personer på den ordinarie bostadsmarknaden krävs att det blir ett nytillskott av antalet bostäder.
  • Stödmottagaren förbinder sig under åtta år att bl. a. fortsatt upplåta de bostadslägenheter och utrymmen som stödet avser för de ändamål och i enlighet med de villkor som förutsattes när stödet beviljades, inte överlåta byggnaden till någon som avser använda bostadslägenheterna för annat ändamål.

 

Boverkets informationsbroschyr om stödet hittar du här.

Ansökningsblankett mm hittar du på Boverkets webbplats.