Allmännyttan

Allmännyttiga kommunala bostadsbolag lyder under en egen lag. Bolagens huvudsakliga uppgift är att i allmännyttigt syfte förvalta fastigheter med hyresrätter, främja bostadsförsörjningen i kommunen och erbjuda hyresgästerna inflytande. I lagen finns därför begränsningar av kommunens möjligheten att överföra värden från bolagen till sin övriga verksamhet.  Länsstyrelsen bevakar att dessa regler följs.

Länk till Boverket