Vad är ett fornfynd? - regler för hantering av fornfynd

För att påträffade föremål ska räknas som fornfynd ska de antas var från tiden före 1850 och sakna ägare. Beroende på fyndomständigheterna och fyndets art kan man få behålla fyndet eller vara tvungen att lämna det ifrån sig.

Anmäl till Länsstyrelsen eller Dalarnas museum när du gör ett fornfynd. Det för den arkeologiska forskningen och kunskapen om vår historia framåt.

I Kulturmiljölagen förutsätter man två olika slag av omständigheter när fornfynd görs.  

  • Fornfynd är föremål som påträffas i eller vid en fornlämning. De har också samband med fornlämningen. Sådana fynd tillfaller alltid staten.
  • Fornfynd är också föremål som påträffas under andra omständigheter och som kan antas vara från tiden före 1850. Sådana fynd tillfaller upphittaren. Det finns dock viktiga undantag mot denna regel. Upphittaren måste erbjuda staten att få lösa in fyndet mot betalning om det helt eller delvis består av guld, silver, koppar, brons eller är legerat med koppar. Fyndet ska också erbjudas staten om fornfyndet består av två eller flera föremål, som kan antas ha blivit placerade/nedlagda tillsammans.

Om man hittar ett fornfynd av den typ, som ska tillfalla eller erbjudas staten, ska fyndet snarast anmälas till Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen, länsmuseet eller polismyndighet. Utebliven anmälan är straffbar.