Arbete som berör fornlämning

Den som planerar ett arbetsföretag ska i god tid ta reda på om arbetena berör lagskyddade fornlämningar. Om så är fallet ska Länsstyrelsen kontaktas. 

När söker man tillstånd?

Ju tidigare i planeringen av ett arbete som berör fornlämningar uppmärksammas, desto större är möjligheten att vidta åtgärder för att undvika intressekonflikter. Samråd därför med Länsstyrelsen i god tid! Allt arbete som innebär ingrepp inom fornlämning och dess omgivande område kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Det innebär att det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller på annat sätt skada en fornlämning.

Genom Kulturmiljölagen (1988:950) omfattas fornlämningar som daterats till före 1850 av ett generellt skydd. För en sådan lämning behöver inget särskilt myndighetsbeslut fattas. Om du under pågående markarbeten påträffar en fornlämning, måste du omedelbart avbryta arbetet och meddela Länsstyrelsen.

Länsstyrelsens prövning

När fornlämningar berörs av en exploatering kan Länsstyrelsen besluta om arkeologiska insatser. Länsstyrelsen beslutar också om hur arbetet ska genomföras samt vem som ska utföra det. Behovet av arkeologiska insatser uppmärksammas ofta i samband med planläggning inför en exploatering.

Länsstyrelsen beslutar även om behovet av arkeologiska insatser vid arbetsföretag under vattenytan. Marinarkeologiska undersökningar kan bli aktuella vid exempelvis utläggningar av kablar eller ledningar, anläggning av hamnar eller muddringar.

 När behövs tillstånd?

Om en fornlämning berörs av ett arbetsföretag krävs tillstånd för att:

• rubba/flytta

• ändra

• gräva ut

• ta bort

• täcka över

• bebygga eller plantera

Om ett fornminne påträffas under grävning eller annat arbete ska arbetet genast avbrytas och länsstyrelsen kontaktas!

 Vad är en fornlämning?

Fornlämningar är spåren efter en varaktigt övergiven mänsklig verksamhet. Det kan till exempel vara boplatser, gravfält och kultur-lager i medeltida städer. Det kan också vara mindre ytstora lämningar såsom fångstgropar, hyttlämningar, gruvhål och ruiner. 

Om en lämning kan antas vara från efter 1850 kan Länsstyrelsen ändå fatta beslut om att den ska anses vara en lagskyddad fornlämning.