PM 2013:01 Databasen för organiska och oorganiska miljögifter

Löpnummer:
2013:01
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2013
Sidantal:
 
Länsstyrelsen Dalarna har tillsammans med en konsult skapat en regional databas för miljögiftsdata, databasen för organiska och oorganiska miljögifter (DOOM). Målet med att skapa databasen har varit att på ett enkelt sätt kunna hantera det förhållandevis stora datamaterialet för att kunna göra analyser av miljögiftsdata utifrån olika frågeställningar, t.ex. geografiska eller ämnesmässiga. Databasen är en Access-databas där man arbetar med data i PowerPivottabeller i Excel. Flera länsstyrelser har visat intresse för att skaffa DOOM.
Kommentar: