Enheten för landsbygd och tillväxt

Enheten för landsbygd och tillväxt är indelad i fyra funktioner.

Jordbrukarstödsfunktionen

Jordbrukarstödsfunktionen arbetar med handläggning av direktstöd, miljöersättningar, stöd till ekologisk produktion och regionala stöd. Funktionen utför kontroll av djurmärkning och kontrollerar, både i fält och administrativt, att de för stöden och ersättningarna gällande villkoren följs samt handlägger förprövningar.

Funktionen för landsbygd och företagsutveckling

Funktionen för landsbygds- och företagsutveckling arbetar med handläggning av företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar i landsbygdsprorammet. På funktionen bedrivs flera landsbygds-utvecklande projekt. Därutöver bedrivs behörighetsutbildningar, tillsyn och rådgivning inom lantbruksområdet.

Markfunktionen

Markfunktionen prövar förvärv av lantbruksfastigheter och har tillsyn av dödsboägda lantbruksfastigheter. Funktionen arbetar även med förvaltning, köp, byten och försäljning av jord- och skogsfastigheter via Statens jordfond, dels genom uppbyggnad av markreserv inför genomförandet av omarronderingsprojekt och reservatsbildningar, dels genom frivilliga markbytesprojekt.

Funktionen för hållbar tillväxt

 Funktionen ansvara för arbetet med Gränskommittén Hedmark‑Dalarna och att utveckla hela Länsstyrelsens arbete med Hedmark.
Funktionen arbetar med ett antal olika projekt utifrån uppdrag i Regleringsbrevet, Länsstyrelseförordningen samt den Nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015‑2020. Inom dessa uppdrag ryms nationella uppdraget betaltjänster, upphandling, bredbandskansli, jämställdhetsarbete, internationellt arbete m.m.